ἀποπεμπτωσάτωσαν

- пусть собирают пятую часть

Лексема: ἀποπεμπτόω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀποπεμπτωσάτωσαν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀποπεμπτόω


Перевод: to give a fifth part