ἀναμιμνῄσκω

- вспоминаю

Лексема: ἀναμιμνήσκω


Номер Стронга: 363


Определения: 363, ἀναμιμνῄσκω
напоминать; страд.воспоминать.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀναμιμνῄσκω:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀναμιμνῄσκω


Перевод: I remind, admonish, remember


Лицо: 1-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное