διάδοχοι

- преемники

Лексема: διάδοχος


Номер Стронга: 1240


Определения: 1240, διάδοχος
преемник, наследник.


Словарь Дворецкого:

1240: διάδοχος

διά-δοχος
I
2
приходящий на смену, сменяющий
Пр.:(τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) и τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἔργοισι ἔργα διάδοχα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — действия против действий, т.е. возмездие;
τριήρεις διάδοχοι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — идущие на смену триеры

II
и преемник, наследник
Пр.:(τινί τινος Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и τινός τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
διάδοχοι ἐφοίτεον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — (другие) пришли на смену;
οἱ διάδοχοι Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — диадохи, т.е. наследники империи Александра МакедонскогоМорфологичский анализ слова διάδοχοι:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: διάδοχος


Перевод: a successor