ἐγενεαλογήθη

- перечислен род

Лексема: γενεαλογέω


Номер Стронга: 1075


Определения: 1075, γενεαλογέω
составлять родословную.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἐγενεαλογήθη:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: γενεαλογέω


Перевод: to trace genealogy