ἀμπελουργοὺς

- виноградарей

Лексема: ἀμπελουργός


Номер Стронга: 289


Определения: 289, ἀμπελουργός
виноградарь.


Словарь Дворецкого:

289: ἀμπελουργός

ἀμπελ-ουργός виноградарь Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀμπελουργοὺς:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀμπελουργός


Перевод: a vine worker