ἔγεμον

- были нагружены

Лексема: γέμω


Номер Стронга: 1073


Определения: 1073, γέμω
быть наполненным, быть нагруженным, изобиловать.


Словарь Дворецкого:

1073: γέμω

γέμω
1) быть нагруженным
Пр.:(πλοῖα γέμοντα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); χρημάτων Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
γεμούσης τῆς νεός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — так как корабль был (чрезмерно) нагружен

2) быть полным, переполненным, изобиловать
Пр.:(κῶμαι πολλῶν καὴ ἀγαθῶν γέμουσαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); λιμέν ἔγεμε πλοίων Платон (427-347 до н.э.); σίτου γέμουσα πόλις Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
γ. παντοδαπῶν νοσημάτων Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — страдать всяческими болезнями

3) быть преисполненным
Пр.:(τῆς ἀληθείας Эсхил (525/4-456 до н.э.); θυμιαμάτων καὴ στεναγμάτων Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ἐλπίδων Платон (427-347 до н.э.); μεταμελείας Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἔγεμον:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: γέμω


Перевод: to be loaded/full