βασιλεύσαντες

- воцарившиеся

Лексема: βασιλεύω


Номер Стронга: 936


Определения: 936, βασιλεύω
1. царствовать, царить, править;
2. воцаряться, становиться царем.


Словарь Дворецкого:

936: βασιλεύω

βᾰσῐλεύω
1) быть царем или царицей, царствовать, царить, править
Пр.:(Ἰθάκη, Πύλου, κατὰ δῆμον, Ἀχαιῶν, τισί и ἔν τισι Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐν Πέρσαις Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); πόλις βασιλευομένη Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); βασιλεύεσθαι ὑπὸ νόμου Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
2) aor. стать царем или царицей, воцариться Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)
3) жить по-царски Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Новый Завет
4) безраздельно властвовать
Пр.:(τῷ χρυσῷ Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
5) pass. быть сторонником царской партии Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова βασιλεύσαντες:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: βασιλεύω


Перевод: to reign