ἐδυστόκησεν

- мучилась

Лексема: δυστοκέω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἐδυστόκησεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: δυστοκέω


Перевод: to be in hard labor