διήρπασαν

- разграбили

Лексема: διαρπάζω


Номер Стронга: 1283


Определения: 1283, διαρπάζω
расхищать, подвергать разграблению, (раз)грабить.


Словарь Дворецкого:

1283: διαρπάζω

δι-αρπάζω
(fut. διαρπάσομαι)
1) разрывать, растерзывать
Пр.:(ἄρνας Гомер (X-IX вв. до н.э.); διαρπάζεσθαι ὑπὸ θηρίων Платон (427-347 до н.э.))
2) расхищать, подвергать разграблению
Пр.:(πόλιν Гомер (X-IX вв. до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); τὰ κτήματα Аристотель (384-322 до н.э.); ἀποσκευάς Плутарх (ок. 46 — ок. 126); τὰ διαρπασθησόμενα ὑπὸ τοῦ πολέμου Демосфен (384-322 до н.э.))
3) сметать, заметать
Пр.:(ἄνεμος διαρπάζει τὰ ἴχνη Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))Морфологичский анализ слова διήρπασαν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: διαρπάζω


Перевод: to ransack