ἀπόστολος

- посланник

Лексема: ἀπόστολος


Номер Стронга: 652


Определения: 652, ἀπόστολος
апостол, посланник, посол.


Словарь Дворецкого:

652: ἀπόστολος

ἀπό-στολος
I
2
снаряженный (готовый) к отплытию
Пр.:ἀπόστολον πλοῖον Платон (427-347 до н.э.) — грузовое судно
II

1) посол
Пр.:(ἐς τέν Μίλητον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
2) снаряженный флот, морская экспедиция Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)
3) апостол Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀπόστολος:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπόστολος


Перевод: an apostle, a messenger, an envoy, a delegate


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской