ἐβιάσατο

- насильно (уговаривал)

Лексема: βιάζω


Номер Стронга: 971


Определения: 971, βιάζω
применять силу, насильственно действовать, брать силой, одолевать, с усилием входить.


Словарь Дворецкого:

971: βιάζω

βιάζω
1) тж. med. применять силу, насильственно действовать
Пр.:(οἱ βιαζόμενοι καὴ οἱ πείθοντες Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
β. τινά Гомер (X-IX вв. до н.э.) — применять насилие к кому-л.;
βιάζεσθαί τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — подвергаться какому-л. принуждению;
βιάσασθαι ἑαυτόν Платон (427-347 до н.э.) — покончить жизнь самоубийством

2) одолевать, досаждать, терзать
Пр.:(βελέεσσι βιάζεσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.); νόσῳ βιασθείς Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
3) силой уводить, похищать, угонять
Пр.:(ἄλλοθεν βεβιασμένος δοῦλος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
4) med. насиловать
Пр.:(γυναῖκα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
5) med. нарушать, попирать
Пр.:(νόμους Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
6) med. теснить, отражать, отбивать
Пр.:(ναῦς Лисий (ок. 445-380 до н.э.); πολεμίους Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
7) med. силой прорываться
Пр.:(ἐς τὸ ἔξω, διὰ τών φυλάκων, πρὸς τὸν λόφον ἐλθεῖν Лисий (ок. 445-380 до н.э.); εἴσω Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἵνα βιασάμενοι ἐκπλεύσωσιν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — чтобы прорваться на кораблях;
βιάσασθαι ἀπόβασιν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — силой высадить морской десант;
β. πρὸς τὰ τείχη Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — штурмовать стены;
τοῦ ἀνέμου βιαζομένου Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — от сильного ветра

8) med. сопротивляться, брыкаться
Пр.:(νεοζυγές πῶλος βιάζεται Эсхил (525/4-456 до н.э.))
9) тж. med. принуждать, заставлять
Пр.:(τινα ποιεῖν τι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
βιασθεὴς πολλὰ κἀντιβάς Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — вынужденный после долгого сопротивления:
τὸ πρὸς ὑπόθεσιν βεβιασμένον Аристотель (384-322 до н.э.) — натянутое предположение

10) med. решительно утверждать, настаивать Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.)
Пр.:τὰ σφάγια β. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — во что бы то ни стало добиваться знамений (прежде чем начать военные действия)Морфологичский анализ слова ἐβιάσατο:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: βιάζω


Перевод: to violate, force his way, constrain