γνώστας

- ведающих

Лексема: γνώστης


Номер Стронга: 1109


Определения: 1109, γνώστης
знаток.


Словарь Дворецкого:

1109: γνώστης

γνώστης -ου
1) знаток
Пр.:(πάντων τῶν ἐθῶν Новый Завет)
2) свидетель, поручитель
Пр.:(γ. καὴ βεβαιωτές τῆς πίστεως Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова γνώστας:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: γνώστης


Перевод: a knower, one who knows