ἀρχαία

- древняя

Лексема: ἀρχαῖος


Номер Стронга: 744


Определения: 744, ἀρχαῖος
древний, давний, первозданный; син.744 (ἀρχαῖος), 3820 (παλαιός); 744 (ἀρχαῖος) подчеркивает существование от начала или издавна, 3820 (παλαιός) говорит о вещах, постаревших со временем или износившихся от употребления.


Словарь Дворецкого:

744: ἀρχαῖος

ἀρχαῖος 3
1) извечный, древний, первозданный
Пр.:(θεαί Эсхил (525/4-456 до н.э.); παίδες ἀρχαίου Σκότου Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
2) издревле установленный, исконный
Пр.:(Ζηνὸς νόμοι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), θυσίαι Платон (427-347 до н.э.))
3) вечный, нерушимый
Пр.:(φάτναι Ζηνός Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); πίστις Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
4) старый, старинный
Пр.:(ἐσθής Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἑταῖρος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); χρόνοι Аристотель (384-322 до н.э.))
5) старый, прежний
Пр.:(ῥέεθρον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ὑποδήματα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
6) старый (годами)
Пр.:(λάτρις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
7) старый, обветшалый, тж. надоевший
Пр.:(ἀρχαῖα λέγειν Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἀρχαῖα καὴ τεττί γωνἀνάμεστα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
8) отсталый или простодушный, наивный
Пр.:(σὺ δέ γ΄ ἀ. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); ἀρχαιότερος εἶ τοῦ δἐοντος Платон (427-347 до н.э.))
9) старший
Пр.:(Κῦρος ἀ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀρχαία:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀρχαῖος


Перевод: original, primitive, ancient


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Средний