ἀδελφὸν

- брата

Лексема: ἀδελφός


Номер Стронга: 80


Определения: 80, ἀδελφός
брат.


Словарь Дворецкого:

80: ἀδελφός

ἀδελφός
I
эп.-ион. ἀδελφε(ι)ός (voc. ἄδελφε) брат
Пр.:οἱ ἀδελφοί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) etc. — братья, реже Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) брат и сестра;
ἀδελφεοὴ ἀπ΄ ἀμφοτέρων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — брат и по отцу и по матери

II
3
1) братский, братнин
Пр.:(χεῖρες Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.); πολιτεία Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) перен. братский, родственный, близкий
Пр.:ἀδελφὰ τῶνδε и τούτοιν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — нечто вроде этого;
τούτων ἀδελφά τε καὴ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα Платон (427-347 до н.э.) — дела, близкие к этим и совершаемые родственными между собой душами;
τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης ἀδελφή Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — (сражение), напоминающее МарафонскоеМорфологичский анализ слова ἀδελφὸν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀδελφός


Перевод: a brother


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской