δερματίνους

- кожаные

Лексема: δερμάτινος


Номер Стронга: 1193


Определения: 1193, δερμάτινος
кожаный.


Словарь Дворецкого:

1193: δερμάτινος

δερμάτινος 3 (ᾰ)
1) кожаный
Пр.:(τροποί Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἀσπίς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
2) меховой
Пр.:(σισύρα Платон (427-347 до н.э.))
3) кожистый
Пр.:(ὑμήν Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова δερματίνους:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: δερμάτινος


Перевод: leather