γονάτων

- колени

Лексема: γόνυ


Номер Стронга: 1119


Определения: 1119, γόνυ
колено.


Словарь Дворецкого:

1119: γόνυ

γόνῠ
γόνᾰτος, ион. γούνᾰτος, эп. тж. γουνός τό (эп. dat. тж. γουνί; pl.: nom. и acc. γόνατα, γούνατα и γοῦνα, gen. γονάτων, γουνάτων и γούνων, dat. γόνασι, γούνασι, γούνεσσι и γονάτεσσι)
1) колено
Пр.:(κάμηλος ἔχει τέσσερα γούνατα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τὰ γόνατα κάμπτειν Гомер (X-IX вв. до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
ἑζόμενος ἐπὴ γοῦνα Гомер (X-IX вв. до н.э.) — опустившись на колени;
ὀλίγον γ. γουνὸς ἀμείβων Гомер (X-IX вв. до н.э.) — медленно переставляя ноги;
γούνατά τινος (ὑπο)λύειν, δαμνᾶν или βλάπτειν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — сбивать с ног кого-л;
ὑπολύεταί μοι τὰ γόνατα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — у меня ноги подкашиваются;
Ἀσία χθὼν ἐπὴ γ. κέκλιται Эсхил (525/4-456 до н.э.) — повержена на колени Асийская земля;
ἐς γ. τέν πόλιν βαλεῖν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — сокрушить государство;
ἐν γούνασι θεῶν κεῖται Гомер (X-IX вв. до н.э.) — (это) в воле богов;
как символ мольбы:
γούνατά τινος ἱκάνειν и ἱκάνεσθαι, πρὸς γοῦνά τινος καθέζεσθαί (тж. λιτανεύειν, λίσσεσθαι или ἅψασθαί) τινα γούνων Гомер (X-IX вв. до н.э.), ἱκετεύειν πρὸς τῶν γονάτων Демосфен (384-322 до н.э.) — припадать с мольбой к чьим-л. коленам;
γούνων или γοῦνα λαβεῖν и ἑλεῖν, χεῖρας βαλεῖν ἀμφὴ или περὴ γούνασί τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.), τῶν γουνάτων λαβέσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) или γ. τινὸς ἀμπίσχειν χερί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — с мольбой обнимать (чьи-л.) колени;
γ. κνήμης ἔγγιον Аристотель (384-322 до н.э.) или ἀπωτέρω ἢ γ. κνάμα Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.) погов. — колено ближе голени (ср. «своя рубашка ближе к телу»)

2) бот. узел
Пр.:(τὸ ξύλον ῥa_`ον κατεάσσεται περὴ τὸ γ. Аристотель (384-322 до н.э.))
3) бот. колено, междоузлие
Пр.:(καλάμου Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))Морфологичский анализ слова γονάτων:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: γόνυ


Перевод: the knee