‛Αγιασμῷ

- Освящением

Лексема: ἁγιασμός


Номер Стронга: 38


Определения: 38, ἁγιασμός
святость, освящение, очищение; см. гл.37 (ἁγιάζω) и сущ.42 (ἁγιωσύνη).


Словарь Дворецкого:

38: ἁγιασμός

ἁγιασμός освящение, очищение Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ‛Αγιασμῷ:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἁγιασμός


Перевод: sanctification, holiness


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской