ἀεὶ

- всегда

Лексема: ἀεί


Номер Стронга: 104


Определения: 104, ἀεί
1. всегда, непрестанно;
2. всякий раз как (о часто повторяющемся действии).


Словарь Дворецкого:

104: ἀεί

ἀεί эп. преимущ. αἰεί, эп.-поэт. тж. αἰέν, дор. αἰές и ἀέ, эол. ἀΐ или ἄϊ adv.
1) всегда, постоянно
Пр.:διὰ παντὸς ἀ. τοῦ χρόνου Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — в течение всего времени, во всякое время;
ἀ. διὰ βίου Платон (427-347 до н.э.) — в течение всей жизни;
εἰς τὸν ἀ. χρόνον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) или είς ἀ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — навеки, навсегда;
ἀ. (δή) ποτε Гомер (X-IX вв. до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — чуть ли не всегда;
ἐς τόδε ἀ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — вплоть до настоящего времени

2) (в разделит.-итерат. знач.) всякий раз (как), кто ни, что ни
Пр.:ἀ. ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) или ἀ. παρ΄ ἑκάστην ἡμέραν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — что ни день;
ἀ. ἑκάστοτε Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — то и дело, беспрестанно;
ἀ. βασιλεύων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и ἀ. κρατῶν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — кто бы ни царствовал, т.е. тот, кто в данное время царствует;
ἀ. ὤν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — вечный;
οἱ ἀ. τούτων ἔκγονοι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — все их потомки;
ἀ. ἐντὸς γιγνόμενος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — всякий проникший внутрь;
οἱ ἀ. ἐγγυτάτω ἑαυτῶν ὄντες Платон (427-347 до н.э.) — все, кто бы ни находился в тесном с ними общении;
τὰς ἀ. πληρουμένας (ναῦς) ἐξέπεμπον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — они высылали корабли по мере их оснащенияМорфологичский анализ слова ἀεὶ:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀεί


Перевод: always