ἀπεκύλιον

- откатывали

Лексема: ἀποκυλίω


Номер Стронга: 617


Определения: 617, ἀποκυλίω
откатывать, отваливать.


Словарь Дворецкого:

617: ἀποκυλίω

ἀπο-κῠλίω
1) откатывать, отваливать
Пр.:(τὸν λίθον Новый Завет)
2) pass. катиться, лететь кувырком
Пр.:(ἐπὴ κεφαλήν Лукиан (ок. 120 — ок. 190))Морфологичский анализ слова ἀπεκύλιον:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀποκυλίω


Перевод: to roll away