ἀποδεκατώσω

- отдам десятину

Лексема: ἀποδεκατόω


Номер Стронга: 586


Определения: 586, ἀποδεκατόω
1. платить десятину;
2. брать иливзимать десятую часть, облагать десятиной.


Словарь Дворецкого:

586: ἀποδεκατόω

ἀπο-δεκᾰτόω
v. l. ἀποδεκᾰτεύω
1) платить десятину
Пр.:ἀ. τι Новый Завет — платить десятину с чего-л.
2) взимать десятину, облагать десятиной
Пр.:(τὸν λαόν Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀποδεκατώσω:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποδεκατόω


Перевод: to tithe