ἀποβλεπόντων.

- видимых.

Лексема: ἀποβλέπω


Номер Стронга: 578


Определения: 578, ἀποβλέπω
взирать, внимательно смотреть илиглядеть, направлять взор.


Словарь Дворецкого:

578: ἀποβλέπω

ἀπο-βλέπω
1) смотреть, глядеть
Пр.:(εἴς τινα и τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), τι и κατά τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
2) обращать свои взоры, взирать (с надеждой, интересом или восхищением)
Пр.:(πρός τινα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), εἴς τινα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и τινά Лукиан (ок. 120 — ок. 190); ἀποβλέπεσθαι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) отдавать свое внимание, посвящать свои заботы
Пр.:(πρὸς τὰ κοινά Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); εἰς τὸν ἀγρόν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀποβλεπόντων.:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀποβλέπω


Перевод: to look off/forward/away