ἀγαθωσύνην,

- доброго,

Лексема: ἀγαθωσύνη


Номер Стронга: 19


Определения: 19, ἀγαΘωσύνη
благость, доброта; син.5544 (χρηστότης); 19 (ἀγαΘωσύνη) употребляется как общий термин для обозначения доброты, 5544 (χρηστότης) подчеркивает нежность; LXX: 02895 (טוֹב‎), 02898 (טוּב‎).


Словарь Дворецкого:

19: ἀγαΘωσύνη

ἀγαθωσύνη благость, доброта Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀγαθωσύνην,:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀγαθωσύνη


Перевод: goodness