ἠπάτησέν

- обманул

Лексема: ἀπατάω


Номер Стронга: 538


Определения: 538, ἀπατάω
обманывать, вводить в заблуждение, обольщать, прельщать, обхитрить; син.3884 (παραλογίζομαι), 4105 (πλανάω).


Словарь Дворецкого:

538: ἀπατάω

ἀπᾰτάω
1) обманывать, вводить в заблуждение
Пр.:(τινα Гомер (X-IX вв. до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.); τινά τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
οἷα μ΄ ἠπάτηκας Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — (все), в чем ты обманул меня

2) pass. быть обманываемым или обманываться, ошибаться
Пр.:(περί τινος и περί τι, ταύτην τέν ἀπάτην Аристотель (384-322 до н.э.))
ἀπατώμενος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — обманчивый, ложный;
ἠπατημένος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — обманутыйМорфологичский анализ слова ἠπάτησέν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀπατάω


Перевод: to delude, deceive