δεήσει

- прошения

Лексема: δέησις


Номер Стронга: 1162


Определения: 1162, δέησις
просьба, прошение, моление, молитва; син.155 (αἴτημα), 1783 (ἔντευξις), 2169 (εὐχαριστία), 2171 (εὐχή), 2428 (ἱκετηρία), 4335 (προσευχή); LXX: 08467 (ה‎nix;=t), 07440 (ה‎nir), 08607 (תִּפְסַח‎).


Словарь Дворецкого:

1162: δέησις

δέησις -εως
1) просьба Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.)
Пр.:λέγοις ἂν τέν δέησιν Платон (427-347 до н.э.) — может быть ты скажешь, в чем твоя просьба;
δέησιν δεῖσθαι Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) или ποιεῖσθαι Новый Завет — обращаться с просьбой

2) преимущ. pl. потребность, надобность, нужда
Пр.:(ἐπιθυμίαι καὴ δεήσεις Платон (427-347 до н.э.); δεήσεις εἰσὴν αἱ ὀρέξεις Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова δεήσει:


Часть речи: Существительное


Лексема: δέησις


Перевод: supplication, prayer


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский