ἀνήγγειλέν

- сообщил

Лексема: ἀναγγέλλω


Номер Стронга: 312


Определения: 312, ἀναγγέλλω
возвещать, объявлять, рассказывать, сообщать, пересказывать, открывать.


Словарь Дворецкого:

312: ἀναγγέλλω

ἀν-αγγέλλω
возвещать, объявлять, тж. сообщать
Пр.:(χρησμούς Эсхил (525/4-456 до н.э.); τί τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.) и πρός τινα Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
ἀνηγγέλθη τεθνεώς Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — распространилась весть о его смертиМорфологичский анализ слова ἀνήγγειλέν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀναγγέλλω


Перевод: I announce, make known, report


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное