δικαιώματά

- предписания

Лексема: δικαίωμα


Номер Стронга: 1345


Определения: 1345, δικαίωμα
1. заповедь, предписание, устав, постановление;
2. праведное дело, справедливый поступок;
3. оправдание, праведность; LXX: 02706 (חֹק‎), 04941 (מִשְׂפָּט‎), 06490 (פִּקּוּדִים‎); син.1343 (δικαιοσύνη), 1347 (δικαίωσις).


Словарь Дворецкого:

1345: δικαίωμα

δῐκαίωμα -ατος τό
1) (законное) требование, притязание, претензия, тж. жалоба Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
2) наказание, кара
Пр.:(τῶν ἄλλων δικαιωμάτων ἀφιέναι Платон (427-347 до н.э.))
3) справедливый поступок
Пр.:(δ. τὸ ἐπανόρθωμα τοῦ ἀδικήματος Аристотель (384-322 до н.э.))
4) предписание, заповедь
Пр.:(τοῦ θεοῦ Новый Завет)
5) оправдание
Пр.:(ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων Новый Завет)Морфологичский анализ слова δικαιώματά:


Часть речи: Существительное


Лексема: δικαίωμα


Перевод: a thing pronounced to be just


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний