ἀσπίδων

- змей

Лексема: ἀσπίς


Номер Стронга: 785


Определения: 785, ἀσπίς
аспид (небольшая ядовитая змея, укус которой был смертелен, если пораженная часть тела не была сразу же отсечена).


Словарь Дворецкого:

785: ἀσπίς

ἀσπίς -ίδος (ῐδ)
1) щит
Пр.:(βοείη Гомер (X-IX вв. до н.э.); κυκλοτερής Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ξυλίνη Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); διάχρυσος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
παρ΄ ἀσπίδα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — с левой стороны, слева и ἐπ΄ ἀσπίδα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) влево, налево (т.к. щит держали в левой руке), ἐξ ἀσπίδος Полибий (ок. 200-120 до н.э.) слева направо

2) шеренга, ряд
Пр.:ἐπ΄ ἀσπίδας или ἐπ΄ ἀσπίδων πέντε (παρα)τεταγμένοι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — выстроенные в пять шеренг
3) тяжеловооруженное войско, гоплиты
Пр.:(ὀκτακισχιλίη ἀ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); μυρία ἀ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
4) воин, солдат
Пр.:(τοσαύτας ἀσπίδας ἀντιτάξαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) сражение, битва
Пр.:(εἰς ἀσπίδα ἥξειν и παρ΄ ἀσπίδα στῆναι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
6) перен. щит, защита
Пр.:(οὗτος ἡμῖν ἀ. οὐ σμικρά Эсхил (525/4-456 до н.э.))
7) зоол. аспид (Coluber aspis, Coluber haye или Naia haye) Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀσπίδων:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀσπίς


Перевод: an asp


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Женский