ἀντικαταστήσεται

- противостанет

Лексема: ἀντικαθίστημι


Номер Стронга: 478


Определения: 478, ἀντικαΘίστημι
противостоять, противиться.


Словарь Дворецкого:

478: ἀντικαΘίστημι

ἀντι-καθίστημι ион. ἀντικατίστημι
1) ставить (располагать) против, противопоставлять
Пр.:(τινα πρός τινα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и τινά τινι Платон (427-347 до н.э.))
προσκοπεῖν πῶς χρέ ἀντικαθιστάναι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — обдумывать, какие занять (военные) позиции;
φανεροῖς ἀγῶσιν ἀντικαθίστασθαι πρός τινα Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — завязать открытые сражения с кем-л.

2) ставить вместо или назначать взамен (кого-л.)
Пр.:(ἄλλον ὅμηρον Полибий (ок. 200-120 до н.э.); δήμαρχόν τινα Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ἀντί τινος ἀντικαθίστασθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
3) давать взамен, возмещать
Пр.:μέ ἐλάσσω ἀντικαταστῆσαι πάλιν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — вернуть (долг) в не меньшем размере;
ἀ. τινὰ ἐπὴ τὸ θαρσεῖν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — возвращать отвагу кому-л., т.е. подбодрять кого-л.Морфологичский анализ слова ἀντικαταστήσεται:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀντικαθίστημι


Перевод: to resist