διαπεράσει

- переправится

Лексема: διαπεράω


Номер Стронга: 1276


Определения: 1276, διαπεράω
переправляться, переплывать, переходить.


Словарь Дворецкого:

1276: διαπεράω

δια-περάω
(fut. διαπεράσω с ᾱσ, aor. διεπέρᾱσα etc.)
1) проходить, проезжать
Пр.:(πόλιν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); Ἑλλάδα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
δ. τὸν βίον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — проводить жизнь, жить

2) переправляться, переплывать
Пр.:(Εὔξενον ἐπ΄ οἶδμα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); πέλαγος Исократ (436-338 до н.э.); εἰς Ἰταλίαν Аристотель (384-322 до н.э.); τὸν Ἰόνιον μετὰ δυνάμεως Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) пронзать, пробивать, прокалывать
Пр.:(κνήμην διεπέρασε δόρυ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
4) проникать
Пр.:σὺ τοί νιν οἶσθα διαπερῶν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — теперь-то ты окончательно узнал его
5) совершать, выполнять
Пр.:(μόχθους Εὐρυσθέως Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
6) охватывать (своей властью), владеть, править
Пр.:(Μολοσσίας, v. l. Μολοσσίαν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
7) перевозить, переправлять
Пр.:(πορθμεύς, ὅς σε διεπέρασε Лукиан (ок. 120 — ок. 190))Морфологичский анализ слова διαπεράσει:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διαπεράω


Перевод: to cross over