ἀρεστὸν

- приятное

Лексема: ἀρεστός


Номер Стронга: 701


Определения: 701, ἀρεστός
угодный, приятный, благоугодный; LXX: 03474 (ישׂר‎).


Словарь Дворецкого:

701: ἀρεστός

ἀρεστός 3
[adj. verb. к ἀρέσκω] приятный, угодный, приемлемый Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀρεστὸν:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀρεστός


Перевод: pleasing, satisfactory, acceptable


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний