δόματα

- дары

Лексема: δόμα


Номер Стронга: 1390


Определения: 1390, δόμα
дар, даяние, подарок.


Словарь Дворецкого:

1390: δόμα

δόμα -ατος τό [δίδωμι] даяние, дар Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Новый ЗаветМорфологичский анализ слова δόματα:


Часть речи: Существительное


Лексема: δόμα


Перевод: a gift


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний