ἀναμάρτητον,

- невиновного,

Лексема: ἀναμάρτητος


Номер Стронга: 361


Определения: 361, ἀναμάρτητος
безгрешный, непогрешимый.


Словарь Дворецкого:

361: ἀναμάρτητος

ἀν-αμάρτητος 2
1) ничем не провинившийся, невиновный
Пр.:(τινι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и πρός τινα Демосфен (384-322 до н.э.))
ἀ. τινος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — невиновный в чем-л.

2) поступающий безошибочно, непогрешимый Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
3) безукоризненный, безупречный
Пр.:( τῶν ὅλων τάξις Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); πολιτεῖαι Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀναμάρτητον,:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀναμάρτητος


Перевод: sinless