ἀπέβαλεν

- отверг

Лексема: ἀποβάλλω


Номер Стронга: 577


Определения: 577, ἀποβάλλω
сбрасывать (одежду); перен.отвергать.


Словарь Дворецкого:

577: ἀποβάλλω

ἀπο-βάλλω
(часто in tmesi; редко med.)
1) сбрасывать, скидывать
Пр.:(χλαῖναν Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὅπλα Платон (427-347 до н.э.))
2) отбрасывать прочь
Пр.:(ἀσπίδα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.); φροντίδος ἄχθος Эсхил (525/4-456 до н.э.))
3) прогонять, отгонять
Пр.:(ἀπ΄ ὀμμάτων ὕπνον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἀποβληθεὴς τῆς τυραννίδος Πλάτων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) отвергать, отталкивать
Пр.:(τὸν φιλέοντα Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.); τὸ ἄγαν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) продавать за бесценок
Пр.:(τὸν σῖτον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
6) сталкивать
Пр.:νῆας ἐς πόντον ἀ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — сталкивать корабли (с берега) в море, т.е. отчаливать, отплывать
7) лишаться, терять
Пр.:(τυραννίδα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πᾶσαν τέν οὐσίαν Платон (427-347 до н.э.); τέν ὄψιν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
χιλίους ἀποβαλεῖν πεσόνᾶς Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — потерять тысячу (человек) убитымиМорфологичский анализ слова ἀπέβαλεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποβάλλω


Перевод: to reject, relinquish