ἅψησθε

- касайтесь

Лексема: ἅπτομαι


Номер Стронга: 681


Определения: 681, ἅπτω
зажигать, разводить (огонь).


Словарь Дворецкого:

681: ἅπτω

ἅπτω
I
1) тж. med. завязывать, обвязывать, привязывать, прикреплять
Пр.:(ἀμφοτέρωθέν τι Гомер (X-IX вв. до н.э.); βρόχους κρεμαστούς и δέοην βρόχω Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); med. βρόχον ἀπὸ μελάθρου Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἅ. πάλην τινί Эсхил (525/4-456 до н.э.) — завязывать борьбу с кем-л.;
χορὸν ἅψαι Эсхил (525/4-456 до н.э.) — устроить хоровод;
τί δ΄ ἐγὼ ἅπτουσ΄ ἂν ἢ λύουσα προσθείμην πλέον ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — как же мне поступить? (досл. что же я могла бы прибавить завязыванием или развязыванием? );
φέρε λόγων ἁψώμεθ΄ ἄλλων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — давай поговорим о другом

2) med. (δε γοιτυ) находиться в связи
Пр.:( Аристотель (384-322 до н.э.); γυναικός Платон (427-347 до н.э.))
3) med. достигать
Пр.:(τοῦ τέλους Платон (427-347 до н.э.))
ἀμφοτέρων βέλε΄ ἥπτετο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — стрелы настигали и тех и других;
ἅ. τύχῃ τῆς ἀληθείας Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — случайно узнать истину

4) med. приниматься (за что-л.), предпринимать, заниматься, приступать
Пр.:(ἔργου Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); πολέμου Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); φιλοσοφίας Платон (427-347 до н.э.); πραγμάτων μεγάλων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἅψασθαι φόνου Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — совершить убийство;
οὐ μέλλειν, ἀλλ΄ ἅ. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — не медлить, а приступить к делу

5) med. воспринимать
Пр.:(τῶν πραγμάτων ταῖς αἰσθήσεσιν Платон (427-347 до н.э.))
6) med. прикасаться, дотрагиваться
Пр.:(γενείου τινός Гомер (X-IX вв. до н.э.); γονάτων Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τῆς γῆς Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
καὴ ἁπτόμενοι καὴ χωρὴς ἑαυτῶν Платон (427-347 до н.э.) — как соприкасающиеся, так и обособленные

7) med. питаться, вкушать
Пр.:(τῶν τροφῶν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ὅσα τετράποδα ἀνθρώπων ἅπτεται Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — четвероногие, питающиеся человеческим мясом;
βρώμης οὐχ ἅ. οὐδὲ ποτῆτος Гомер (X-IX вв. до н.э.) — не есть и не пить

8) med. нападать
Пр.:(ἀνδρός Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.); sc. τῶν πολεμίων Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); Σικελίας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
νόσος ἥψατο τῶν ἀθρώπων Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — эпидемия охватила население;
τῶν ὁμοίων σωμάτων οἱ αὐτοὴ πόνοι οὐκ ὁμοίως ἅπτονται Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — одни и те же труды по-разному изнуряют одинаковые организмы;
ἀλλήλων ἅπτοντο καταιτιώμενοι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — они осыпали друг друга обвинениями;
ἅ. τοῦ λόγου (τινός) Платон (427-347 до н.э.) — возражать против чьей-л. речи;
μέ ἅ. τῶν ἀλλοτρίων Платон (427-347 до н.э.) — не трогать чужого;
τῆς μὲν οὐδὲν ἄλγος ἅψεταί ποτε Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — никакое страдание ее уже не коснется

II
1) зажигать Пр.:(θωμὸν πυρί Эсхил (525/4-456 до н.э.); πεύκας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); λύχνον Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); перен. πυρσὸν ὕμνων Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.)) ; pass. быть зажженным, гореть
Пр.:(νηὸς ἁφθείς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἄνθρακες ἡμμένοι Лисий (ок. 445-380 до н.э.); δᾴς ἡμμένη Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
2) med. воспламеняться, загораться, зажигаться
Пр.:(ἐν πυρί Гомер (X-IX вв. до н.э.))Морфологичский анализ слова ἅψησθε:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Сослагательное (subj)


Лицо: 2-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἅπτομαι


Перевод: to grasp, touch