δρέπανον

- серпа

Лексема: δρέπανον


Номер Стронга: 1407


Определения: 1407, δρέπανον
серп, серповидный нож (для собирания винограда).


Словарь Дворецкого:

1407: δρέπανον

δρέπᾰνον τό
1) серп Гомер (X-IX вв. до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
2) серповидный, т.е. кривой меч Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.)
3) серповидный наконечник (sc. τοῦ δόρατος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))Морфологичский анализ слова δρέπανον:


Часть речи: Существительное


Лексема: δρέπανον


Перевод: a sickle


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний