ἀπέσαξεν

- расседлал

Лексема: ἀποσάττω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀπέσαξεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποσάττω


Перевод: to unload