διέξοδος

- выход

Лексема: διέξοδος


Номер Стронга: 1327


Определения: 1327, διέξοδος
1. выход, проход, путь;
2. перекресток, распутье.


Словарь Дворецкого:

1327: διέξοδος

δι-έξοδος
1) выход, проход, проток
Пр.:(ὕδατος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); περίοδοι καὴ διέξοδοι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
διέξοδοι ὁδῶν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — проходы;
δ. (v. l. ἔξοδος) τοῦ περιττώματος Аристотель (384-322 до н.э.) — задний проход

2) путь, орбита
Пр.:(ἡλίου Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — ср. 3)
3) движение
Пр.:(πάντων διέξοδοι Аристотель (384-322 до н.э.))
τρεῖς ἡλίου διέξοδοι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — три солнечных круговорота, т.е. три дня;
ἀνέμων διέξοδοι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — движение ветров

4) воен. pl. передвижения, эволюции, маневры
Пр.:(διέξοδοι τακτικαί Платон (427-347 до н.э.))
5) рассказ, повествование
Пр.:(διέξοδοι παλαιῶν ἀνδρῶν Платон (427-347 до н.э.))
6) перен. ход или черта, деталь
Пр.:(πᾶσαι αἱ διέξοδοι τῶν βουλευμάτων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
7) лазейка, увертка
Пр.:(πάσας διεξόδους διεξελθὼν ἀποστραφῆναι Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова διέξοδος:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: διέξοδος


Перевод: a crossroad