διεγνώκειν

- решите

Лексема: διαγινώσκω


Номер Стронга: 1231


Определения: 1231, διαγινώσκω
1. распознавать, ясно различать;
2. рассматривать, решать, постановлять.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова διεγνώκειν:


Часть речи: Глагол


Время: Плюсквамперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διαγινώσκω


Перевод: to diagnose, decide