βολήν·

- выстрел;

Лексема: βολή


Номер Стронга: 1000


Определения: 1000, βολή
метание, бросок, вержение.


Словарь Дворецкого:

1000: βολή

βολή [βάλλω]
1) метание, бросок
Пр.:(κύβων Софокл (ок. 496-406 до н.э.); πέτρων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἀκοντίου Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἀγκίστρου Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
μέχρι λίθου βολῆς χωρῆσα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — подойти на расстояние брошенного камня;
β. χιόνος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — густой снег

2) удар (нанесенный издали)
Пр.:(πληγαὴ καὴ βολαί Гомер (X-IX вв. до н.э.))
βολαὴ κεραύνιοι Эсхил (525/4-456 до н.э.) — удары молний;
βολαὴ (ἡλίου) Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — солнечные лучи, солнечный зной;
β. ὀφθαλμῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.) или βλεμμάτων Эсхил (525/4-456 до н.э.) — взгляд, взор;
βολαὴ ἔρωτος «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — любовные раныМорфологичский анализ слова βολήν·:


Часть речи: Существительное


Лексема: βολή


Перевод: a casting, throw


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский