ἀπειθεῖς·

- непокорные;

Лексема: ἀπειθής


Номер Стронга: 545


Определения: 545, ἀπειΘής
непослушный, непокорный; возм.неверующий, неверный; LXX: 04805 (מְרִי‎), 05637 (סרר‎).


Словарь Дворецкого:

545: ἀπειΘής

ἀπειθής 2
непослушный, непокорный
Пр.:(στρατιῶται, ἵππος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπειθεῖς·:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀπειθής


Перевод: unbelieving, disobedient


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской