ἄπειρος,

- неопытный,

Лексема: ἄπειρος


Номер Стронга: 552


Определения: 552, ἄπειρος
неопытный, необразованный, несведущий, не испытавший, незнакомый.


Словарь Дворецкого:

552: ἄπειρος

ἄ-πειρος
I
2 (ᾰ) [πεῖρα]
1) неопытный, неиспытавший, незнакомый
Пр.:(πόνων Эсхил (525/4-456 до н.э.))
γνώμης οὐκ ἀ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — весьма опытный, разумный

2) несведущий, необразованный, неученый
Пр.:(γραμμάτων Платон (427-347 до н.э.))
II
2 (ᾰ) [πέρας]
1) беспредельный, безграничный, бесконечный
Пр.:(σκότος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); βάθος Аристотель (384-322 до н.э.); αἰών Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) не имеющий конца или концов
Пр.:(κύκλος Аристотель (384-322 до н.э.))
3) неисчислимый, бесчисленный, несметный
Пр.:(πλῆθος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); ἀριθμός Платон (427-347 до н.э.); ὄχλος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
III
2 (ᾰ) [πείρω] не имеющий отверстий (для головы и рук), т.е. отовсюду закрытый, глухой
Пр.:(ἀμφίβληστρον Эсхил (525/4-456 до н.э.); χιτών Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ὕφασμα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
IV
(ᾱ) дор. Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) = ἤπειροςМорфологичский анализ слова ἄπειρος,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄπειρος


Перевод: inexperienced, unskillful


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской