διεπορεύετο

- проходил

Лексема: διαπορεύομαι


Номер Стронга: 1279


Определения: 1279, διαπορεύομαι
ср.з. переправляться, переходить, проходить.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова διεπορεύετο:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαπορεύομαι


Перевод: I journey through


Лицо: 3-е склонение


Время: Имперфект


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное