δεῦρο

- иди сюда

Лексема: δεῦρο


Номер Стронга: 1204


Определения: 1204, δεῦρο
сюда!, давай сюда!, иди сюда!, приди!, гряди!; с891 (ἄχρι) обозн. доныне.


Словарь Дворецкого:

1204: δεῦρο

δεῦρο эп. тж. δεύρω adv.
1) (тж. δ. τόδε) сюда
Пр.:(δ. κἀκεῖσε Аристотель (384-322 до н.э.))
δ. τόδ΄ ἵκω или ἱκάνω Гомер (X-IX вв. до н.э.) — вот я пришел сюда;
δ. ἴτε πάντες λεῴ! Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — все идите сюда! (установленное Тесеем вступительное обращение глашатая);
πάρεστι δ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — вот он явился сюда:
τῆς δ. ὁδοῦ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — дойдя до этого места дороги, т.е. отсюда;
δ. παρὰ Σωκράτη Платон (427-347 до н.э.) — (подойди) сюда к Сократу;
δ. ἐλθων Платон (427-347 до н.э.) — придя сюда;
μέχρι (τοῦ) δ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и δ. ἀεί Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — до сих пор, доселе

2) здесь
Пр.:τὸ τῇδε καὴ τὸ κεῖσε καὴ τὸ δ. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — все, находящееся и там и сям и здесь;
τὰ δ. Аристотель (384-322 до н.э.) — здешнее, т.е. мир чувственных вещей

3) ну-ка, послушай
Пр.:ἄγε δ.! Гомер (X-IX вв. до н.э.) или δ. σύ! Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — эй, послушай!;
δ. νῦν τρίποδος περιδώμεθον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — давай, поставим в заклад треножник;
καί μοι δ. εἰπέ Платон (427-347 до н.э.) — скажи-ка мне теперьМорфологичский анализ слова δεῦρο:


Часть речи: Наречие


Лексема: δεῦρο


Перевод: come, now, the present