Biblezoom Cloud / Деяния 17 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland


17:1 - Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была Иудейская синагога.

Διοδεύσαντες Пройдя δὲ же τὴν - ᾿Αμφίπολιν Амфиполь καὶ и τὴν - ᾿Απολλωνίαν Аполлонию ἦλθον они пришли εἰς в Θεσσαλονίκην, Фессалонику, ὅπου где ἦν было συναγωγὴ собрание τῶν - ᾿Ιουδαίων. Иудеев.

17:2 - Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний,

κατὰ Согласно δὲ же τὸ - εἰωθὸς обыкновению τὸ - Παύλῳ Павловому εἰσῆλθεν он вошёл πρὸς к αὐτοὺς ним καὶ и ἐπὶ в σάββατα субботы τρία три διελέξατο разбирал αὐτοῖς (с) ними ἀπὸ из τῶν - γραφῶν, Писаний,

17:3 - открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам.

διανοίγων раскрывая καὶ и παρατιθέμενος предлагая ὅτι что τὸν - Χριστὸν Христу ἔδει надлежало παθεῖν пострадать καὶ и ἀναστῆναι воскреснуть ἐκ из νεκρῶν, мёртвых, καὶ и ὅτι что οὗτός Этот ἐστιν есть - Χριστός, Христос, - ᾿Ιησοῦς, Иисус, ὃν Которого ἐγὼ я καταγγέλλω возвещаю ὑμῖν. вам.

17:4 - И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало.

καί И τινες некоторые ἐξ из αὐτῶν них ἐπείσθησαν были убеждены καὶ и προσεκληρώθησαν были присоединены το Παύλῳ Павлом καί и το Σιλα̣ϋ, Силе, τῶν - τε - σεβομένων (из) уважаемых ‛Ελλήνων Эллинов πλῆθος множество πολὺ большое γυναικῶν женщин τε и τῶν - πρώτων главных οὐκ не ὀλίγαι. мало.

17:5 - Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу.

Ζηλώσαντες Приревновав δὲ же οἱ - ᾿Ιουδαῖοι Иудеи καὶ и προσλαβόμενοι подобрав τῶν - ἀγοραίων (из) рыночных площадей ἄνδρας мужей τινὰς некоторых πονηροὺς злых καὶ и ὀχλοποιήσαντες собрав толпу ἐθορύβουν беспокоили τὴν - πόλιν, город, καὶ и ἐπιστάντες приставши τῇ - οἰκίᾳ (к) дому ᾿Ιάσονος Иасона ἐζήτουν искали αὐτοὺς их προαγαγεῖν вывести вперёд εἰς в τὸν - δῆμον. народ.

17:6 - Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда,

μὴ Не εὑρόντες найдя δὲ же αὐτοὺς их ἔσυρον они волокли ᾿Ιάσονα Иасона καί и τινας некоторых ἀδελφοὺς братьев ἐπὶ к τοὺς - πολιτάρχας, градоначальникам, βοῶντες крича ὅτι что Οἱ - τὴν - οἰκουμένην обитаемую землю ἀναστατώσαντες возмущающие οὗτοι эти καὶ и ἐνθάδε здесь πάρεισιν, присутствуют,

17:7 - а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса.

οὓς которых ὑποδέδεκται принял ᾿Ιάσων· Иасон; καὶ и οὗτοι эти πάντες все ἀπέναντι против τῶν - δογμάτων указов Καίσαρος Цезаря πράσσουσι, делают, βασιλέα царя ἕτερον другого λέγοντες называющие εἶναι быть ᾿Ιησοῦν. Иисуса.

17:8 - И встревожили народ и городских начальников, слушавших это.

ἐτάραξαν Они возбудили δὲ же τὸν - ὄχλον толпу καὶ и τοὺς - πολιτάρχας градоначальников ἀκούοντας слушающих ταῦτα, это,

17:9 - Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их.

καὶ но λαβόντες оценив τὸ - ἱκανὸν компетентно παρὰ от τοῦ - ᾿Ιάσονος Иасона καὶ и τῶν - λοιπῶν остальных ἀπέλυσαν освободили αὐτούς. их.

17:10 - Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую.

Οἱ - δὲ А ἀδελφοὶ братья εὐθέως тотчас διὰ в νυκτὸς ночь ἐξέπεμψαν выслали τόν - τε - Παῦλον Павла καὶ и τὸν - Σιλᾶν Силу εἰς в Βέροιαν, Верию, οἵτινες которые παραγενόμενοι прибыв εἰς в τὴν - συναγωγὴν собрание τῶν - ᾿Ιουδαίων Иудеев ἀπῄεσαν. пошли.

17:11 - Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так.

οὗτοι Эти δὲ же ἦσαν были εὐγενέστεροι более благомысленны τῶν которых ἐν в Θεσσαλονίκῃ, Фессалониках, οἵτινες которые ἐδέξαντο приняли τὸν - λόγον Слово μετὰ со πάσης всем προθυμίας, усердием, καθ᾿ каждый ἡμέραν день ἀνακρίνοντες исследуя τὰς - γραφὰς Писания εἰ если ἔχοι имеется ταῦτα это οὕτως. так.

17:12 - И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало.

πολλοὶ Многие μὲν ведь οὖν итак ἐξ из αὐτῶν них ἐπίστευσαν, поверили, καὶ и τῶν - ‛Ελληνίδων эллинских γυναικῶν женщин τῶν - εὐσχημόνων благопристойных καὶ и ἀνδρῶν мужчин οὐκ не ὀλίγοι. мало.

17:13 - Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ.

‛Ως Когда δὲ же ἔγνωσαν узнали οἱ эти ἀπὸ от τῆς - Θεσσαλονίκης Фессалоники ᾿Ιουδαῖοι Иудеи ὅτι что καὶ и ἐν в τῇ - Βεροίᾳ Верии κατηγγέλη было возвещено ὑπὸ - τοῦ - Παύλου Павлом - λόγος Слово τοῦ - θεοῦ, Бога, ἦλθον они пришли κἀκεῖ и туда σαλεύοντες возбуждая καὶ и ταράσσοντες возмущая τοὺς - ὄχλους. то́лпы.

17:14 - Тогда братия тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю; а Сила и Тимофей остались там.

εὐθέως Тотчас δὲ же τότε тогда τὸν - Παῦλον Павла ἐξαπέστειλαν отослали οἱ - ἀδελφοὶ братья πορεύεσθαι идти ἕως пока ἐπὶ к τὴν - θάλασσαν· морю; ὑπέμεινάν остались τε же - τε так же Σιλᾶς Сила καὶ и - Τιμόθεος Тимофей ἐκεῖ. там.

17:15 - Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.

οἱ - δὲ А καθιστάνοντες доставляющие τὸν - Παῦλον Павла ἤγαγον провели ἕως до ᾿Αθηνῶν, Афин, καὶ и λαβόντες получив ἐντολὴν поручение πρὸς к τὸν - Σιλᾶν Силе καὶ и τὸν - Τιμόθεον Тимофею ἵνα чтобы ὡς как τάχιστα поспешно ἔλθωσιν они пришли πρὸς к αὐτὸν ним ἐξῄεσαν. вышли.

17:16 - В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов.

᾿Εν В δὲ - ταῖς - ᾿Αθήναις Афинах ἐκδεχομένου ожидающего αὐτοὺς их τοῦ - Παύλου, Павла, παρωξύνετο возмутился τὸ - πνεῦμα дух αὐτοῦ его ἐν в αυτο нём θεωροῦντος видящего κατείδωλον полон идолов οὖσαν был τὴν - πόλιν. город.

17:17 - Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися.

διελέγετο Он рассуждал μὲν - οὖν именно ἐν в τῇ - συναγωγῇ собрании τοῖς - ᾿Ιουδαίοις (с) Иудеями καὶ и τοῖς - σεβομένοις (с) благочестивыми καὶ и ἐν на τῇ - ώ̣άγορα̣ϋ рыночной площади κατὰ во πᾶσαν всякий ἡμέραν день πρὸς с τοὺς - παρατυγχάνοντας. встречающимися.

17:18 - Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: "что хочет сказать этот суеслов?", а другие: "кажется, он проповедует о чужих божествах", потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.

τινὲς Некоторые δὲ же καὶ и τῶν - ᾿Επικουρείων (из) эпикурейских καὶ и Στοϊκῶν (из) стоических φιλοσόφων философов συνέβαλλον спорили αὐτῷ, (с) ним, καί и τινες некоторые ἔλεγον, говорили, Τί Что ἂν - θέλοι желал бы - σπερμολόγος пустослов οὗτος этот λέγειν; говорить? οἱ Другие δέ, же, Ξένων Чужестранных δαιμονίων божеств δοκεῖ кажется καταγγελεὺς провозвестник εἶναι· быть; ὅτι потому что τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисуса καὶ и τὴν - ἀνάστασιν воскрешение εὐηγγελίζετο. он возвещал.

17:19 - И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?

ἐπιλαβόμενοί Взявши τε - αὐτοῦ его ἐπὶ на τὸν - Αρειον Ареев Πάγον Холм ἤγαγον, повели, λέγοντες, говоря, Δυνάμεθα Можем γνῶναι узнать τίς какое - καινὴ новое αὕτη это - ὑπὸ - σοῦ тобой λαλουμένη произносимое διδαχή; учение?

17:20 - Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое?

ξενίζοντα Удивляющее γάρ ведь τινα что-то εἰσφέρεις вносишь εἰς в τὰς - ἀκοὰς уши ἡμῶν· наши; βουλόμεθα желаем οὖν же γνῶναι знать τίνα что θέλει означает ταῦτα это εἶναι. быть.

17:21 - Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что— нибудь новое.

᾿Αθηναῖοι Афиняне δὲ же πάντες все καὶ и οἱ - ἐπιδημοῦντες поселяющиеся ξένοι чужестранцы εἰς на οὐδὲν ничто ἕτερον другого ηὐκαίρουν тратили время чем λέγειν говорить τι что-нибудь или ἀκούειν слушать τι что-нибудь καινότερον. новейшее.

17:22 - И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.

Σταθεὶς Встав δὲ же - Παῦλος Павел ἐν в μέσῳ середине τοῦ - ᾿Αρείου Ареева Πάγου Холма ἔφη, сказал, ῎Ανδρες Мужи ᾿Αθηναῖοι, Афиняне, κατὰ по πάντα всему ὡς как δεισιδαιμονεστέρους весьма суеверных ὑμᾶς вас θεωρῶ· вижу;

17:23 - Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.

διερχόμενος проходя γὰρ же καὶ и ἀναθεωρῶν осматривая τὰ - σεβάσματα святыни ὑμῶν ваши εὗρον нашёл καὶ и βωμὸν жертвенник ἐν на котором ἐπεγέγραπτο, было написано, ᾿Αγνώστῳ Неизвестному θεῷ. Богу. Которого οὖν следовательно ἀγνοοῦντες не зная εὐσεβεῖτε, почитаете, τοῦτο это ἐγὼ я καταγγέλλω возвещаю ὑμῖν. вам.

17:24 - Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет

- θεὸς Бог - ποιήσας создавший τὸν - κόσμον мир καὶ и πάντα всё τὰ что ἐν в αὐτῷ, нём, οὗτος Этот οὐρανοῦ неба καὶ и γῆς земли́ ὑπάρχων пребывающий κύριος Господь οὐκ не ἐν в χειροποιήτοις рукотворных ναοῖς храмах κατοικεῖ обитает

17:25 - и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.

οὐδὲ и не ὑπὸ - χειρῶν руками ἀνθρωπίνων человеческими θεραπεύεται обслуживается προσδεόμενός нуждающийся τινος, (в) чём-либо, αὐτὸς Сам διδοὺς дающий πᾶσι всему ζωὴν жизнь καὶ и πνοὴν дыхание καὶ и τὰ - πάντα· всё;

17:26 - От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,

ἐποίησέν Он произвел τε - ἐξ из ἑνὸς одного πᾶν всякий ἔθνος народ ἀνθρώπων человеков κατοικεῖν обитать ἐπὶ на παντὸς всём προσώπου лице τῆς - γῆς, земли́, ὁρίσας определив προστεταγμένους назначенные καιροὺς сроки καὶ и τὰς - ὁροθεσίας пределы τῆς - κατοικίας обитания αὐτῶν, их,

17:27 - дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:

ζητεῖν (чтобы) искать τὸν - θεὸν Бога εἰ если ἄρα же γε - ψηλαφήσειαν внимательно исследуют αὐτὸν Его καὶ и εὕροιεν, найдут, καί и γε конечно οὐ не μακρὰν вдали ἀπὸ от ἑνὸς одного ἑκάστου и каждого ἡμῶν (из) нас ὑπάρχοντα. пребывающего.

17:28 - ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род".

᾿Εν - αυτο Нём γὰρ же ζῶμεν живём καὶ и κινούμεθα движемся καὶ и ἐσμέν. мы есть. ὡς как καὶ и τινες некоторые τῶν - καθ᾿ по мнению ὑμᾶς ваших ποιητῶν поэтов εἰρήκασιν, разузнали, Τοῦ Которого γὰρ ведь καὶ и γένος род ἐσμέν. мы есть.

17:29 - Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.

γένος Род οὖν следовательно ὑπάρχοντες оказываясь τοῦ - θεοῦ Бога οὐκ не ὀφείλομεν должны νομίζειν считать χρυσῷ золоту или ἀργύρῳ серебру или λίθῳ, камню, χαράγματι изображению τέχνης ремесла καὶ и ἐνθυμήσεως вымысла ἀνθρώπου, человеческого, τὸ - θεῖον Божество εἶναι есть ὅμοιον. подобно.

17:30 - Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,

τοὺς - μὲν Конечно οὖν же χρόνους времена τῆς - ἀγνοίας незнания ὑπεριδὼν оставляя - θεὸς Бог τὰ - νῦν теперь παραγγέλλει призывает τοῖς - ἀνθρώποις людям πάντας всех πανταχοῦ повсюду μετανοεῖν, каяться,

17:31 - ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.

καθότι так как ἔστησεν Он назначил ἡμέραν день ἐν в который μέλλει Он готовится κρίνειν судить τὴν - οἰκουμένην вселенную ἐν - δικαιοσύνῃ праведным ἐν - ἀνδρὶ Мужем (в) Котором ὥρισεν, Он определил, πίστιν веру παρασχὼν предоставив πᾶσιν всем ἀναστήσας воскресив αὐτὸν Его ἐκ из νεκρῶν. мёртвых.

17:32 - Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время.

᾿Ακούσαντες Услышав δὲ же ἀνάστασιν воскрешение νεκρῶν мёртвых οἱ эти μὲν - ἐχλεύαζον, насмехались, οἱ другие δὲ же εἶπαν, сказали, ᾿Ακουσόμεθά Будем слушать σου тебя περὶ об τούτου этом καὶ также и πάλιν. опять.

17:33 - Итак Павел вышел из среды их.

οὕτως Так - Παῦλος Павел ἐξῆλθεν вышел ἐκ из μέσου среды αὐτῶν. их.

17:34 - Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.

τινὲς Некоторые δὲ же ἄνδρες мужи κολληθέντες присоединившись αυτο
[к]
нему
ἐπίστευσαν, поверили, ἐν среди οἷς которых καὶ и Διονύσιος Дионисий - ᾿Αρεοπαγίτης Ареопагит καὶ и γυνὴ женщина ὀνόματι именем Δάμαρις Дамарис καὶ и ἕτεροι другие σὺν с αὐτοῖς. ними.