Biblezoom Cloud / Откровение 18 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland


18:1 - После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его.

μετὰ после ταῦτα этого εἶδον я увидел ἄλλον другого ἄγγελον ангела καταβαίνοντα сходящего ἐκ от τοῦ - οὐρανοῦ, неба, ἔχοντα имеющего ἐξουσίαν власть μεγάλην, большу́ю, Καὶ И - γῆ земля ἐφωτίσθη была освещена ἐκ от τῆς - δόξης славы αὐτοῦ. его.

18:2 - И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,

καὶ И ἔκραξεν закричал ⸰ἐν⸰ - ώ̣ήσχυρα̣ϋ сильном φωνῇ голосом λέγων· говоря: ῎Επεσεν, Пал, ῎Επεσεν, Пал, Βαβυλὼν Вавилон - μεγάλη, великий, καὶ и ἐγένετο сделалось κατοικητήριον жилище ⸂δαιμονίων⸃ демонов καὶ И φυλακὴ темница παντὸς всякой πνεύματος духа ἀκαθάρτου⸰ нечистой ⸰καὶ и φυλακὴ темница παντὸς всякого ὀρνέου птицы ἀκαθάρτου⸰ нечистого καὶ и φυλακὴ темница παντὸς всякого θηρίου зверя ἀκαθάρτου нечистого καὶ и μεμισημένου⸰ ненавидимого

18:3 - и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.

ὅτι потому что ἐκ от ⸂τοῦ - οἴνου вина́ τοῦ - θυμοῦ ярости τῆς - πορνείας⸃ блуда αὐτῆς её ⸂πέπωκαν⸃ выпили πάντα все τὰ - ἔθνη, народы, καὶ и οἱ - βασιλεῖς цари τῆς - γῆς земли́ μετ᾿ с αὐτῆς ней ἐπόρνευσαν, предались разврату, καὶ и οἱ - ἔμποροι торговцы τῆς - γῆς земли́ ἐκ от τῆς - δυνάμεως могущества τοῦ - στρήνους высокомерия αὐτῆς её ἐπλούτησαν. разбогатели.

18:4 - И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;

Καὶ И ἤκουσα я услышал ἄλλην другой φωνὴν голос ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ неба λέγουσαν· говорящий: ⸂᾿Εξέλθατε⸃, Выйдите, ⸂ὁ - λαός народ μου, Мой, ἐξ от αὐτῆς⸃, неё, ἵνα чтобы μὴ не συγκοινωνήσητε участвовали вы ταῖς - ἁμαρτίαις (в) грехах αὐτῆς, её, ⸰καὶ и ἐκ от τῶν - πληγῶν бедствий αὐτῆς⸰ её ἵνα чтобы μὴ не ⸂λάβητε⸃· получили вы;

18:5 - ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.

ὅτι потому что ἐκολλήθησαν подошли вплотную αὐτῆς её αἱ - ἁμαρτίαι грехи ἄχρι до τοῦ - οὐρανοῦ, неба, καὶ и ἐμνημόνευσεν вспомнил - θεὸς Бог τὰ - ἀδικήματα неправедности αὐτῆς её

18:6 - Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.

ἀπόδοτε Воздайте αὐτῇ ей ὡς как καὶ и αὐτὴ она ἀπέδωκεν воздала καὶ и διπλώσατε удвойте ⸰τὰ⸰ - διπλᾶ двойное κατὰ согласно ⸰τὰ⸰ - ἔργα дел αὐτῆς· её; ἐν в το ποτηρίῳ чаше (в) которой ἐκέρασεν она смешала κεράσατε смешайте αὐτῇ ей διπλοῦν· вдвое больше;

18:7 - Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!"

ὅσα сколько ἐδόξασεν прославила ⸂⸰αὐτὴν⸰⸃ себя καὶ и ἐστρηνίασεν, надмевалась, τοσοῦτον столько δότε дайте αὐτῇ ей βασανισμὸν мучение ⸰καὶ и πένθος⸰. скорбь. ὅτι Потому что ἐν в τῇ - καρδίᾳ сердце αὐτῆς своём λέγει говорит ὅτι что ⸂κάθημαι⸃ сижу я βασίλισσα, царица, καὶ и χήρα вдова οὐκ не εἰμί, есть, καὶ и πένθος горе οὐ нет μὴ не ἴδω· увижу;

18:8 - За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.

διὰ из-за τοῦτο этого ἐν в μιᾷ один ἡμέρᾳ день ἥξουσιν придут αἱ - πληγαὶ бедствия αὐτῆς, её, θάνατος смерть καὶ и πένθος горе καὶ и λιμός, голод, καὶ и ἐν в πυρὶ огне κατακαυθήσεται· будет сожжена; ὅτι потому что ἰσχυρὸς силён ⸂κύριος Господь - θεὸς⸃ Бог - κρίνας осудивший αὐτήν. её.

18:9 - И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее,

Καὶ И ⸂κλαύσουσιν⸃ будут оплакивать Καὶ и κόψονται зарыдают ἐπ᾿ по αὐτὴν её οἱ - βασιλεῖς цари τῆς - γῆς земли́ οἱ - μετ᾿ с αὐτῆς, её, πορνεύσαντες блудодействовавшие καὶ и στρηνιάσαντες⸰, надмевавшиеся, ὅταν когда ⸂βλέπωσιν⸃ увидят τὸν - καπνὸν дым τῆς - ⸂πυρώσεως⸃ горения αὐτῆς ней

18:10 - стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой.

ἀπὸ из μακρόθεν далека ἑστηκότες стоящие διὰ из-за τὸν - φόβον страха τοῦ - βασανισμοῦ мучения αὐτῆς, её, λέγοντες· говоря: Οὐαὶ Увы οὐαί, горе, - πόλις город - μεγάλη, великий, Βαβυλὼν Вавилон - πόλις город - ἰσχυρά, крепкий, ὅτι потому что μια̣ϋ
[в]
один
ὥρᾳ⸃ часом ⸰ἦλθεν⸰ пришёл - κρίσις суд σου. твой.

18:11 - И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает,

Καὶ И οἱ - ἔμποροι торговцы τῆς - γῆς земли́ ⸂κλαίουσιν плачут καὶ и πενθοῦσιν⸃ скорбят ⸂ἐπ᾿ по αὐτήν⸃, ней, ὅτι потому что τὸν - γόμον товар αὐτῶν их οὐδεὶς никто не ἀγοράζει покупает οὐκέτι, уже́ нет,

18:12 - товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,

γόμον товар ⸂χρυσοῦ золота καὶ и ἀργύρου серебра καὶ и λίθου камня τιμίου⸃ драгоценного καὶ и ⸂μαργαριτῶν⸃ жемчугов καὶ и ⸂βυσσίνου⸃ виссоновой ⸂⸰καὶ и πορφύρας⸰⸃ пурпурной ткани καὶ и σιρικοῦ шёлка καὶ и κοκκίνου, алой, καὶ и πᾶν всякого ξύλον дерева θύϊνον благовонного καὶ и πᾶν всякой σκεῦος вещи ἐλεφάντινον (из) слоновой кости καὶ и πᾶν всякой σκεῦος вещи ἐκ из ⸂ξύλου⸃ дерева τιμιωτάτου драгоценнейшего καὶ и χαλκοῦ меди καὶ и σιδήρου железа ⸰καὶ и μαρμάρου⸰, мрамора,

18:13 - корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих.

καὶ и ⸂κιννάμωμον⸃ корицу ⸰καὶ и ἄμωμον⸰ фимиама καὶ и θυμιάματα благовония καὶ и μύρον миро ⸂⸰καὶ и λίβανον ладан καὶ и οἶνον вино καὶ и ἔλαιον⸰⸃ масло καὶ и σεμίδαλιν муку́ καὶ и σῖτον пшеницу καὶ и κτήνη (крупный) скот καὶ и πρόβατα, овец, καὶ и ἵππων лошадей καὶ и ῥεδῶν повозок καὶ и σωμάτων, тел, καὶ и ψυχὰς душ ἀνθρώπων. человеческих.

18:14 - И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его.

καὶ И - ὀπώρα плод ⸂σου твоего τῆς - ἐπιθυμίας желания τῆς - ψυχῆς⸃ души́ ἀπῆλθεν удалился ἀπὸ от σοῦ, тебя, καὶ и πάντα всё τὰ - λιπαρὰ упитанное καὶ и τὰ - λαμπρὰ сверкающее ⸂ἀπώλετο⸃ истреблено ἀπὸ у σοῦ, тебя, καὶ и οὐκέτι уже́ нет ⸂οὐ нет μὴ не αὐτὰ это εὑρήσουσιν⸃. найдут.

18:15 - Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая

οἱ - ἔμποροι Торговцы τούτων, этого, οἱ - πλουτήσαντες разбогатевшие ἀπ᾿ от αὐτῆς, неё, ἀπὸ из μακρόθεν далека στήσονται станут διὰ из-за τὸν - φόβον страха τοῦ - βασανισμοῦ мучения αὐτῆς, её, κλαίοντες плачущие καὶ и πενθοῦντες, скорбящие,

18:16 - и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом,

⸂⸰λέγοντες⸰⸃· говоря: Οὐαὶ Увы ⸰οὐαί⸰, горе, - πόλις город - μεγάλη, великий, - περιβεβλημένη одетый в ⸂βύσσινον⸃ виссоновую καὶ и ⸂πορφυροῦν⸃ пурпурную ткань καὶ и κόκκινον, алую, καὶ и κεχρυσωμένη позолоченный ⸰ἐν⸰ - ⸂χρυσίῳ⸃ золотом καὶ и λίθῳ камнем τιμίῳ драгоценным καὶ и ⸂μαργαρίτῃ⸃, жемчугом,

18:17 - ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали

ὅτι потому что μια̣ϋ
[в]
один
ὥρᾳ часом ἠρημώθη было разорено - τοσοῦτος столько πλοῦτος. богатства. καὶ и πᾶς всякий κυβερνήτης корабельный кормчий καὶ и πᾶς всякий ⸰ὁ⸰ - ἐπὶ на ⸂τόπον⸃ местности πλέων проплывающий καὶ и ναῦται моряки καὶ и ὅσοι сколько τὴν - θάλασσαν морем ἐργάζονται зарабатывают ἀπὸ из μακρόθεν далека ἔστησαν встали

18:18 - и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!

καὶ и ⸂ἔκραζον⸃ кричали βλέποντες смотря τὸν - ⸂καπνὸν⸃ (на) дым τῆς - πυρώσεως горения αὐτῆς её λέγοντες· говоря: Τίς Кто ὁμοία подобен τῇ - πόλει городу τῇ - μεγάλῃ; великому?

18:19 - И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!

καὶ И ⸂ἔβαλον⸃ насы́пали χοῦν прах ἐπὶ на ⸂τὰς - κεφαλὰς⸃ головы αὐτῶν свои καὶ и ⸂ἔκραζον⸃ кричали ⸂⸰κλαίοντες плачущие καὶ и πενθοῦντες⸰⸃, скорбящие, λέγοντες· говоря: Οὐαὶ Увы Οὐαὶ Увы - πόλις город - μεγάλη, великий, ἐν в - ἐπλούτησαν разбогатели πάντες все οἱ - ἔχοντες имеющие ⸰τὰ⸰ - πλοῖα корабли ἐν в τῇ - θαλάσσῃ море ἐκ от τῆς - τιμιότητος богатства αὐτῆς, её, ὅτι что μια̣ϋ
[в]
один
ὥρᾳ часом ἠρημώθη. была разорена.

18:20 - Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.

Εὐφραίνου Веселись ⸂ἐπ᾿ над αὐτῇ⸃, ней, οὐρανέ, небо, καὶ и οἱ - ἅγιοι святые ⸰καὶ и οἱ⸰ - ἀπόστολοι посланники καὶ и οἱ - προφῆται, пророки, ὅτι потому что ἔκρινεν постановил - θεὸς Бог τὸ - κρίμα суд ὑμῶν ваш ἐξ с αὐτῆς. неё.

18:21 - И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.

Καὶ И ἦρεν взял εἷς один ἄγγελος ангел ⸂⸰ἰσχυρὸς⸰⸃ сильный λίθον камень ὡς как ⸂μύλινον⸃ мельничный μέγαν большой καὶ и ἔβαλεν бросил εἰς в τὴν - θάλασσαν море λέγων· говоря: Οὕτως Так ὁρμήματι стремительно βληθήσεται будет низвержен Βαβυλὼν Вавилон - μεγάλη великий πόλις, город, καὶ и οὐ нет μὴ не εὑρεθῇ найден ἔτι уже́

18:22 - И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе;

⸰καὶ⸰ И φωνὴ голос κιθαρῳδῶν кифаредов καὶ и μουσικῶν музыкантов καὶ и αὐλητῶν флейтистов καὶ и ⸂σαλπιστῶν⸃ трубачей οὐ нет μὴ не ἀκουσθῇ будет услышан ἐν в σοὶ тебе ἔτι, уже́, καὶ и πᾶς всякий τεχνίτης ремесленник ⸰πάσης всякого τέχνης⸰ мастерства οὐ нет μὴ не εὑρεθῇ будет найден ἐν в σοὶ тебе ἔτι, уже́, ⸰καὶ и φωνὴ звук μύλου жернова οὐ нет μὴ не ἀκουσθῇ будет услышан ἐν в σοὶ тебе ἔτι⸰, уже́,

18:23 - и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы.

καὶ и φῶς свет λύχνου светильника οὐ нет μὴ не φάνῃ будет освещён ἐν в σοὶ тебе ἔτι, уже́, καὶ и φωνὴ голос νυμφίου жениха καὶ и νύμφης невесты οὐ нет μὴ не ἀκουσθῇ будет услышан ἐν в σοὶ тебе ἔτι· уже; ὅτι потому что ⸰οἱ⸰ - ἔμποροί торговцы σου твои ἦσαν были οἱ - μεγιστᾶνες вельможи τῆς - γῆς, земли́, ὅτι потому что ἐν в τῇ - φαρμακείᾳ волшебстве σου твоём ἐπλανήθησαν были обмануты πάντα все τὰ - ἔθνη, народы,

18:24 - И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.

καὶ и ἐν в αὐτῇ нём ⸂αἷμα⸃ кровь προφητῶν пророков καὶ и ἁγίων святых εὑρέθη найдена καὶ и πάντων всех τῶν - ἐσφαγμένων растерзанных ἐπὶ на τῆς - γῆς. земле.