Biblezoom Cloud / Михей 2 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 2:1 - Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила!
МБО2:1 - [Горе притеснителям]
Горе замышляющим преступление и придумывающим на ложах злые дела! Забрезжит рассвет - они их исполнят, потому что это в их силах.

LXX Септуагинта: ᾿Εγένοντο Сделались λογιζόμενοι задумывающие κόπους страдания καὶ и ἐργαζόμενοι делающие κακὰ зло ἐν на ταῖς - κοίταις постелях αὐτῶν своих καὶ и ἅμα вместе τῇ - ἡμέρᾳ днём συνετέλουν совершают αὐτά, их, διότι потому что οὐκ не ἦραν подняли πρὸς к τὸν - θεὸν Богу τὰς - χεῖρας ру́ки αὐτῶν· свои;

Масоретский:
הֹ֧וי alas חֹֽשְׁבֵי־ account אָ֛וֶן wickedness וּ and פֹ֥עֲלֵי make רָ֖ע evil עַל־ upon מִשְׁכְּבֹותָ֑ם couch בְּ in אֹ֤ור light הַ the בֹּ֨קֶר֙ morning יַעֲשׂ֔וּהָ make כִּ֥י that יֶשׁ־ existence לְ to אֵ֖ל power יָדָֽם׃ hand

Синодальный: 2:2 - Пожелают полей и берут их силою, домов, — и отнимают их; обирают человека и его дом, мужа и его наследие.
МБО2:2 - Захотят чужие поля - захватят, захотят дома - отберут; обманом выживут владельца из дома и оберут наследника.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐπεθύμουν желают ἀγροὺς поля́ καὶ и διήρπαζον грабят ὀρφανοὺς осиротелых καὶ и οἴκους дома́ κατεδυνάστευον притесняют καὶ и διήρπαζον грабят ἄνδρα мужа καὶ и τὸν - οἶκον дом αὐτοῦ, его, ἄνδρα мужа καὶ и τὴν - κληρονομίαν наследство αὐτοῦ. его.

Масоретский:
וְ and חָמְד֤וּ desire שָׂדֹות֙ open field וְ and גָזָ֔לוּ tear away וּ and בָתִּ֖ים house וְ and נָשָׂ֑אוּ lift וְ and עָֽשְׁקוּ֙ oppress גֶּ֣בֶר vigorous man וּ and בֵיתֹ֔ו house וְ and אִ֖ישׁ man וְ and נַחֲלָתֹֽו׃ פ heritage

Синодальный: 2:3 - Посему так говорит Господь: вот, Я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей, и не будете ходить выпрямившись; ибо это время злое.
МБО2:3 - Поэтому так говорит Господь: - Я помышляю навести на людей беду, от которой вам не спастись. Не ходить вам больше гордо, так как настает время бедствий.

LXX Септуагинта: διὰ Из-за τοῦτο этого τάδε это λέγει говорит κύριος Господь: ᾿Ιδοὺ Вот ἐγὼ Я λογίζομαι задумываю ἐπὶ на τὴν - φυλὴν племя ταύτην это κακά, зло, ἐξ из ὧν которого οὐ нет μὴ не ἄρητε освободите τοὺς - τραχήλους шею ὑμῶν вашу καὶ и οὐ нет μὴ не πορευθῆτε будете ходить ὀρθοὶ прямо ἐξαίφνης, внезапно, ὅτι потому что καιρὸς время πονηρός злое ἐστιν. оно есть.

Масоретский:
לָכֵ֗ן therefore כֹּ֚ה thus אָמַ֣ר say יְהוָ֔ה YHWH הִנְנִ֥י behold חֹשֵׁ֛ב account עַל־ upon הַ the מִּשְׁפָּחָ֥ה clan הַ the זֹּ֖את this רָעָ֑ה evil אֲ֠שֶׁר [relative] לֹֽא־ not תָמִ֨ישׁוּ depart מִ from שָּׁ֜ם there צַוְּארֹֽתֵיכֶ֗ם neck וְ and לֹ֤א not תֵֽלְכוּ֙ walk רֹומָ֔ה haughtiness כִּ֛י that עֵ֥ת time רָעָ֖ה evil הִֽיא׃ she

Синодальный: 2:4 - В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: "мы совершенно разорены! удел народа моего отдан другим; как возвратится ко мне! поля наши уже разделены иноплеменникам".
МБО2:4 - В тот день вас будут высмеивать, передразнивать словами плачевной песни: «Мы совершенно разорены; Господь отобрал надел моего народа. Как Он отнял его у меня! Он поля наши делит среди завоевателей».

LXX Септуагинта: ἐν Во τῇ - ἡμέρᾳ дне ἐκείνῃ том λημφθήσεται произнесут ἐφ᾿ на ὑμᾶς вас παραβολή, пословицу, καὶ и θρηνηθήσεται возрыдают θρῆνος рыданием ἐν в μέλει заботе λέγων говоря: Ταλαιπωρίᾳ Страданием ἐταλαιπωρήσαμεν· мы разорены; μερὶς часть λαοῦ народа μου моего κατεμετρήθη отмерена ἐν - σχοινίῳ, мерой, καὶ и οὐκ не ἦν было - κωλύσων препятствующего αὐτὸν его τοῦ - ἀποστρέψαι· (чтобы) возвратить; οἱ - ἀγροὶ поля ἡμῶν наши διεμερίσθησαν. были разделены.

Масоретский:
בַּ in the יֹּ֨ום day הַ the ה֜וּא he יִשָּׂ֧א lift עֲלֵיכֶ֣ם upon מָשָׁ֗ל proverb וְ and נָהָ֨ה lament נְהִ֤י lamentation נִֽהְיָה֙ be אָמַר֙ say שָׁדֹ֣וד despoil נְשַׁדֻּ֔נוּ despoil חֵ֥לֶק share עַמִּ֖י people יָמִ֑יר exchange אֵ֚יךְ how יָמִ֣ישׁ depart לִ֔י to לְ to שֹׁובֵ֥ב apostate שָׂדֵ֖ינוּ open field יְחַלֵּֽק׃ divide

Синодальный: 2:5 - Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом.
МБО2:5 - Поэтому, когда будут вновь делить землю, в собрании Господнем не будет никого, кто отмерил бы ваш надел, бросив жребий.

LXX Септуагинта: διὰ Через τοῦτο это οὐκ не ἔσται будет σοι тебе βάλλων бросающего σχοινίον измерительную меру ἐν в κλήρῳ жребий ἐν в ἐκκλησίᾳ собрании κυρίου. Го́спода.

Масоретский:
לָכֵן֙ therefore לֹֽא־ not יִֽהְיֶ֣ה be לְךָ֔ to מַשְׁלִ֥יךְ throw חֶ֖בֶל cord בְּ in גֹורָ֑ל lot בִּ in קְהַ֖ל assembly יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 2:6 - Не пророчествуйте, пророки; не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие.
МБО2:6 - [Против лжепророков]
- Не пророчествуйте, - так говорят лжепророки, - об этом нельзя пророчествовать; нас не постигнет бесчестье.

LXX Септуагинта: μὴ Не κλαίετε плачьте δάκρυσιν, слезами, μηδὲ и не δακρυέτωσαν заливайтесь слезами ἐπὶ об τούτοις· этих; οὐ не γὰρ - ἀπώσεται отвергнет ὀνείδη. упрёки.

Масоретский:
אַל־ not תַּטִּ֖פוּ drop יַטִּיפ֑וּן drop לֹֽא־ not יַטִּ֣פוּ drop לָ to אֵ֔לֶּה these לֹ֥א not יִסַּ֖ג turn כְּלִמֹּֽות׃ insult

Синодальный: 2:7 - О, называющийся домом Иакова! разве умалился Дух Господень? таковы ли действия Его? не благотворны ли слова Мои для того, кто поступает справедливо?
МБО2:7 - Разве можно так говорить, дом Иакова? Разве терпение Господа истощилось? Разве это Его дела? - Разве слова Мои не во благо тому, чей путь безупречен?

LXX Септуагинта: - λέγων Говорящий Οἶκος Дом Ιακωβ Иакова παρώργισεν возбудил гнев πνεῦμα Духа κυρίου· Го́спода; εἰ если ταῦτα это τὰ - ἐπιτηδεύματα нрав αὐτοῦ Его ἐστιν есть οὐχ разве не οἱ - λόγοι слова́ αὐτοῦ Его εἰσιν есть καλοὶ хороши μετ᾿ у αὐτοῦ Него καὶ и ὀρθοὶ прямо πεπόρευνται ходящим

Масоретский:
הֶ [interrogative] אָמ֣וּר say בֵּֽית־ house יַעֲקֹ֗ב Jacob הֲ [interrogative] קָצַר֙ be short ר֣וּחַ wind יְהוָ֔ה YHWH אִם־ if אֵ֖לֶּה these מַעֲלָלָ֑יו deed הֲ [interrogative] לֹ֤וא not דְבָרַ֨י word יֵיטִ֔יבוּ be good עִ֖ם with הַ the יָּשָׁ֥ר right הֹולֵֽךְ׃ walk

Синодальный: 2:8 - Народ же, который был прежде Моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны.
МБО2:8 - Уже давно Мой народ восстал, как враг; вы срываете одежду с мирных людей, с тех, кто спокойно проходит мимо, о вражде и не помышляя.

LXX Септуагинта: καὶ и ἔμπροσθεν прежде - λαός народ μου Мой εἰς на ἔχθραν вражду ἀντέστη· противостал; κατέναντι против τῆς - εἰρήνης мира αὐτοῦ Его τὴν - δορὰν кожу αὐτοῦ Его ἐξέδειραν содрали они τοῦ - ἀφελέσθαι (чтобы) отнять ἐλπίδα надежду συντριμμὸν разрушение πολέμου. войны́.

Масоретский:
וְ and אֶתְמ֗וּל yesterday עַמִּי֙ people לְ to אֹויֵ֣ב be hostile יְקֹומֵ֔ם arise מִ from מּ֣וּל front שַׂלְמָ֔ה wrapper אֶ֖דֶר might תַּפְשִׁט֑וּן strip off מֵ from עֹבְרִ֣ים pass בֶּ֔טַח trust שׁוּבֵ֖י return מִלְחָמָֽה׃ war

Синодальный: 2:9 - Жен народа Моего вы изгоняете из приятных домов их; у детей их вы навсегда отнимаете украшение Мое.
МБО2:9 - Женщин Моего народа вы выгоняете из их уютных домов, а детей их вы лишаете Моей славы навеки.

LXX Септуагинта: διὰ Через τοῦτο это ἡγούμενοι предводители λαοῦ народа μου Моего ἀπορριφήσονται будут выброшены ἐκ из τῶν - οἰκιῶν домов τρυφῆς роскошных αὐτῶν, их, διὰ из-за τὰ - πονηρὰ злых ἐπιτηδεύματα привычек αὐτῶν их ἐξώσθησαν· изгнаны; ἐγγίσατε приблизьтесь ὄρεσιν го́ры αἰωνίοις. вечные.

Масоретский:
נְשֵׁ֤י woman עַמִּי֙ people תְּגָ֣רְשׁ֔וּן drive out מִ from בֵּ֖ית house תַּֽעֲנֻגֶ֑יהָ comfort מֵ from עַל֙ upon עֹֽלָלֶ֔יהָ child תִּקְח֥וּ take הֲדָרִ֖י ornament לְ to עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 2:10 - Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя; за нечистоту она будет разорена и притом жестоким разорением.
МБО2:10 - Вставайте и уходите: это больше не место покоя. Из-за нечистоты оно будет разрушено, и разрушение будет ужасным.

LXX Септуагинта: ἀνάστηθι Встань καὶ и πορεύου, иди, ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν есть σοι тебе αὕτη этот - ἀνάπαυσις отдых ἕνεκεν из-за ἀκαθαρσίας. нечистоты. διεφθάρητε Вы разрушили φθορᾷ, развращением,

Масоретский:
ק֣וּמוּ arise וּ and לְכ֔וּ walk כִּ֥י that לֹא־ not זֹ֖את this הַ the מְּנוּחָ֑ה resting place בַּ in עֲב֥וּר way טָמְאָ֛ה be unclean תְּחַבֵּ֖ל be corrupt וְ and חֶ֥בֶל destruction נִמְרָֽץ׃ hurt

Синодальный: 2:11 - Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: "я буду проповедывать тебе о вине и сикере", то он и был бы угодным проповедником для этого народа.
МБО2:11 - Если лжец и мошенник придет и скажет: «Я буду тебе пророчествовать о вине, о хмельном питье», то он и будет достойным проповедником этому народу!

LXX Септуагинта: κατεδιώχθητε вы были преследуемы οὐδενὸς никого διώκοντος· преследующего; πνεῦμα духом ἔστησεν ты поставил ψεῦδος, ложь, ἐστάλαξέν капало σοι тебе εἰς в οἶνον вине καὶ и μέθυσμα. крепкий напиток. καὶ И ἔσται будет ἐκ из τῆς - σταγόνος капли τοῦ - λαοῦ народа τούτου этого

Масоретский:
לוּ־ if only אִ֞ישׁ man הֹלֵ֥ךְ walk ר֨וּחַ֙ wind וָ and שֶׁ֣קֶר lie כִּזֵּ֔ב lie אַטִּ֣ף drop לְךָ֔ to לַ to the יַּ֖יִן wine וְ and לַ to the שֵּׁכָ֑ר strong drink וְ and הָיָ֥ה be מַטִּ֖יף drop הָ the עָ֥ם people הַ the זֶּֽה׃ this

Синодальный: 2:12 - Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в Восоре, как стадо в овечьем загоне; зашумят они от многолюдства.
МБО2:12 - [Пророчество об избавлении]
- Я непременно соберу всего тебя, Иаков; соберу воедино уцелевших у Израиля; соберу их вместе, словно овец в загоне, как отару на пастбище. зашумит оно от многолюдства.

LXX Септуагинта: συναγόμενος собирая συναχθήσεται Я соберу Ιακωβ Иакова σὺν со πᾶσιν· всеми; ἐκδεχόμενος принимая ἐκδέξομαι Я приму τοὺς - καταλοίπους оставленных τοῦ - ᾿Ισραηλ, Израиля, ἐπὶ в τὸ - αὐτὸ одно (место) θήσομαι Я поставлю τὴν - ἀποστροφὴν возвращение αὐτῶν· их; ὡς как πρόβατα овец ἐν во время θλίψει, угнетения, ὡς как ποίμνιον стадо ἐν в μέσῳ середине κοίτης ущелья αὐτῶν их ἐξαλοῦνται они будут скакать ἐξ среди ἀνθρώπων. людей.

Масоретский:
אָסֹ֨ף gather אֶאֱסֹ֜ף gather יַעֲקֹ֣ב Jacob כֻּלָּ֗ךְ whole קַבֵּ֤ץ collect אֲקַבֵּץ֙ collect שְׁאֵרִ֣ית rest יִשְׂרָאֵ֔ל Israel יַ֥חַד gathering אֲשִׂימֶ֖נּוּ put כְּ as צֹ֣אן cattle בָּצְרָ֑ה [uncertain] כְּ as עֵ֨דֶר֙ flock בְּ in תֹ֣וךְ midst הַ the דָּֽבְרֹ֔ו pasture תְּהִימֶ֖נָה stir מֵ from אָדָֽם׃ human, mankind

Синодальный: 2:13 - Перед ними пойдет стенорушитель; они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими; и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.
МБО2:13 - Перед ними пойдет пробивающий путь; они прорвутся через ворота и выйдут. Царь их пойдет перед ними, Господь будет во главе их.

LXX Септуагинта: διὰ Через τῆς - διακοπῆς канал πρὸ перед προσώπου лицом αὐτῶν их διέκοψαν они прорвали καὶ и διῆλθον прошли πύλην воротами καὶ и ἐξῆλθον вышли δι᾿ через αὐτῆς, него, καὶ и ἐξῆλθεν вышел - βασιλεὺς царь αὐτῶν их πρὸ перед προσώπου лицом αὐτῶν, их, - δὲ а κύριος Господь ἡγήσεται будет идти впереди αὐτῶν. их.

Масоретский:
עָלָ֤ה ascend הַ the פֹּרֵץ֙ break לִ to פְנֵיהֶ֔ם face פָּֽרְצוּ֙ break וַֽ and יַּעֲבֹ֔רוּ pass שַׁ֖עַר gate וַ and יֵּ֣צְאוּ go out בֹ֑ו in וַ and יַּעֲבֹ֤ר pass מַלְכָּם֙ king לִ to פְנֵיהֶ֔ם face וַ and יהוָ֖ה YHWH בְּ in רֹאשָֽׁם׃ פ head