Biblezoom Cloud / Песня Песней 2 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 2:1 - Я нарцисс Саронский, лилия долин!
МБО2:1 - [Она:]
- Я нарцисс Шаронский, лилия долин.

LXX Септуагинта: ᾿Εγὼ Я ἄνθος цветок τοῦ - πεδίου, равнины, κρίνον лилия τῶν - κοιλάδων. долин.

Масоретский:
אֲנִי֙ i חֲבַצֶּ֣לֶת asphodel הַ the שָּׁרֹ֔ון Sharon שֹֽׁושַׁנַּ֖ת lily הָ the עֲמָקִֽים׃ valley

Синодальный: 2:2 - Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами.
МБО2:2 - [Он:]
- Как лилия между тернами, так милая моя среди девушек.

LXX Септуагинта: ‛Ως Как κρίνον лилия ἐν в μέσῳ середине ἀκανθῶν, колючих растений, οὕτως так - πλησίον ближний μου мой ἀνὰ по μέσον середине (между) τῶν - θυγατέρων. дочерей.

Масоретский:
כְּ as שֹֽׁושַׁנָּה֙ lily בֵּ֣ין interval הַ the חֹוחִ֔ים thorn כֵּ֥ן thus רַעְיָתִ֖י girl friend בֵּ֥ין interval הַ the בָּנֹֽות׃ daughter

Синодальный: 2:3 - Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.
МБО2:3 - [Она:]
- Как яблоня среди лесных деревьев, так возлюбленный мой среди юношей. Сидеть в его тени мне наслаждение, и плод его сладок для меня.

LXX Септуагинта: ‛Ως Как μῆλον яблоня ἐν среди τοῖς - ξύλοις деревьев τοῦ - δρυμοῦ, леса, οὕτως так ἀδελφιδός брат μου мой ἀνὰ по μέσον середине (между) τῶν - υἱῶν· сынов; ἐν в τῇ - σκιᾷ тени́ αὐτοῦ его ἐπεθύμησα я пожелала καὶ и ἐκάθισα, села, καὶ и καρπὸς плод αὐτοῦ его γλυκὺς сладкий ἐν в λάρυγγί гортани μου. моей.

Масоретский:
כְּ as תַפּ֨וּחַ֙ apple-tree בַּ in עֲצֵ֣י tree הַ the יַּ֔עַר wood כֵּ֥ן thus דֹּודִ֖י beloved one בֵּ֣ין interval הַ the בָּנִ֑ים son בְּ in צִלֹּו֙ shadow חִמַּ֣דְתִּי desire וְ and יָשַׁ֔בְתִּי sit וּ and פִרְיֹ֖ו fruit מָתֹ֥וק sweet לְ to חִכִּֽי׃ palate

Синодальный: 2:4 - Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь.
МБО2:4 - Он привел меня в дом пира, и его знамя надо мной - любовь.

LXX Септуагинта: Εἰσαγάγετέ Введите με меня εἰς в οἶκον дом τοῦ - οἴνου, вина́, τάξατε обратите ἐπ᾿ на ἐμὲ меня ἀγάπην. любовь.

Масоретский:
הֱבִיאַ֨נִי֙ come אֶל־ to בֵּ֣ית house הַ the יָּ֔יִן wine וְ and דִגְלֹ֥ו banner עָלַ֖י upon אַהֲבָֽה׃ love

Синодальный: 2:5 - Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.
МБО2:5 - Подкрепи меня изюмом, освежи меня яблоками, ведь я изнемогаю от любви.

LXX Септуагинта: στηρίσατέ Укрепите με меня ἐν среди ἀμόραις, лишённых доли, στοιβάσατέ навалите με меня ἐν среди μήλοις, яблок, ὅτι потому что τετρωμένη ранена ἀγάπης любовью ἐγώ. я.

Масоретский:
סַמְּכ֨וּנִי֙ support בָּֽ in the אֲשִׁישֹׁ֔ות raisin cake רַפְּד֖וּנִי spread out בַּ in the תַּפּוּחִ֑ים apple-tree כִּי־ that חֹולַ֥ת become weak אַהֲבָ֖ה love אָֽנִי׃ i

Синодальный: 2:6 - Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.
МБО2:6 - Его левая рука под моей головой, а правая обнимает меня.

LXX Септуагинта: εὐώνυμος Левая рука αὐτοῦ его ὑπὸ под τὴν - κεφαλήν головой μου, моей, καὶ и - δεξιὰ правая рука αὐτοῦ его περιλήμψεταί обнимает με. меня.

Масоретский:
שְׂמֹאלֹו֙ lefthand side תַּ֣חַת under part לְ to רֹאשִׁ֔י head וִ and ימִינֹ֖ו right-hand side תְּחַבְּקֵֽנִי׃ embrace

Синодальный: 2:7 - Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.
МБО2:7 - Дочери Иерусалима, заклинаю вас газелями и полевыми ланями: не будите и не возбуждайте любви, пока она сама не пожелает.

LXX Септуагинта: ὥρκισα Заклинаю ὑμᾶς, вас, θυγατέρες дочери Ιερουσαλημ, Иерусалима, ἐν - ταῖς - δυνάμεσιν силами καὶ и ἐν - ταῖς - ἰσχύσεσιν могуществами τοῦ - ἀγροῦ, по́ля, ἐὰν если ἐγείρητε поднимите καὶ и ἐξεγείρητε пробудите τὴν - ἀγάπην, любовь, ἕως до οὗ которого (времени) θελήσῃ. пожелает.

Масоретский:
הִשְׁבַּ֨עְתִּי swear אֶתְכֶ֜ם [object marker] בְּנֹ֤ות daughter יְרוּשָׁלִַ֨ם֙ Jerusalem בִּ in צְבָאֹ֔ות she-gazelle אֹ֖ו or בְּ in אַיְלֹ֣ות doe הַ the שָּׂדֶ֑ה open field אִם־ if תָּעִ֧ירוּ׀ be awake וְֽ and אִם־ if תְּעֹֽורְר֛וּ be awake אֶת־ [object marker] הָ the אַהֲבָ֖ה love עַ֥ד unto שֶׁ [relative] תֶּחְפָּֽץ׃ ס desire

Синодальный: 2:8 - Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам.
МБО2:8 - Голос возлюбленного моего! Вот, идет он, перескакивая через горы, перепрыгивая через холмы.

LXX Септуагинта: Φωνὴ Голос ἀδελφιδοῦ брата μου· моего; ἰδοὺ вот οὗτος этот ἥκει пришёл πηδῶν прыгающий ἐπὶ по τὰ - ὄρη горам διαλλόμενος скачущий ἐπὶ по τοὺς - βουνούς. холмам.

Масоретский:
קֹ֣ול sound דֹּודִ֔י beloved one הִנֵּה־ behold זֶ֖ה this בָּ֑א come מְדַלֵּג֙ ascend עַל־ upon הֶ֣ the הָרִ֔ים mountain מְקַפֵּ֖ץ draw together עַל־ upon הַ the גְּבָעֹֽות׃ hill

Синодальный: 2:9 - Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку.
МБО2:9 - Возлюбленный мой - как газель или молодой олень. Вот, стоит он за нашей стеной, смотрит в окно, заглядывает через решетку.

LXX Септуагинта: ὅμοιός Подобен ἐστιν есть ἀδελφιδός брат μου мой τῇ - δορκάδι антилопе или νεβρῷ оленёнку ἐλάφων оленей ἐπὶ на τὰ - ὄρη горах Βαιθηλ. Вефиля. ἰδοὺ Вот οὗτος этот ἕστηκεν стои́т ὀπίσω позади τοῦ - τοίχου стены́ ἡμῶν нашей παρακύπτων склонившийся διὰ через τῶν - θυρίδων окна ἐκκύπτων выглядывающий διὰ через τῶν - δικτύων. сети.

Масоретский:
דֹּומֶ֤ה be like דֹודִי֙ beloved one לִ to צְבִ֔י gazelle אֹ֖ו or לְ to עֹ֣פֶר gazelle הָֽ the אַיָּלִ֑ים fallow-buck הִנֵּה־ behold זֶ֤ה this עֹומֵד֙ stand אַחַ֣ר after כָּתְלֵ֔נוּ wall מַשְׁגִּ֨יחַ֙ gaze מִן־ from הַֽ the חֲלֹּנֹ֔ות window מֵצִ֖יץ glance מִן־ from הַֽ the חֲרַכִּֽים׃ lattice

Синодальный: 2:10 - Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!
МБО2:10 - Возлюбленный мой сказал мне: «Вставай, любимая моя, прекрасная моя, пойдем со мной!

LXX Септуагинта: ἀποκρίνεται Отвечает ἀδελφιδός брат μου мой καὶ и λέγει говорит μοι мне: ᾿Ανάστα Встань ἐλθέ, приди, - πλησίον ближняя μου, моя, καλή прекрасная μου, моя, περιστερά голубка μου, моя,

Масоретский:
עָנָ֥ה answer דֹודִ֖י beloved one וְ and אָ֣מַר say לִ֑י to ק֥וּמִי arise לָ֛ךְ to רַעְיָתִ֥י girl friend יָפָתִ֖י beautiful וּ and לְכִי־ walk לָֽךְ׃ to

Синодальный: 2:11 - Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал;
МБО2:11 - Смотри, зима уже прошла; перестали лить дожди;

LXX Септуагинта: ὅτι потому что ἰδοὺ вот - χειμὼν ненастье παρῆλθεν, прошло, - ὑετὸς дождь ἀπῆλθεν, ушёл, ἐπορεύθη пошёл ἑαυτῷ, себе сам,

Масоретский:
כִּֽי־ that הִנֵּ֥ה behold ה the סתו winter עָבָ֑ר pass הַ the גֶּ֕שֶׁם rain חָלַ֖ף come after הָלַ֥ךְ walk לֹֽו׃ to

Синодальный: 2:12 - цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей;
МБО2:12 - появились цветы на земле; настало время пения, и раздается голос горлицы в земле нашей;

LXX Септуагинта: τὰ - ἄνθη цветы ὤφθη были сделаны видимы ἐν на τῇ - γῇ, земле, καιρὸς время τῆς - τομῆς обрезки ἔφθακεν, настало, φωνὴ звук τοῦ - τρυγόνος горлиц ἠκούσθη был услышан ἐν на τῇ - γῇ земле ἡμῶν, нашей,

Масоретский:
הַ the נִּצָּנִים֙ blossom נִרְא֣וּ see בָ in the אָ֔רֶץ earth עֵ֥ת time הַ the זָּמִ֖יר pruning הִגִּ֑יעַ touch וְ and קֹ֥ול sound הַ the תֹּ֖ור dove נִשְׁמַ֥ע hear בְּ in אַרְצֵֽנוּ׃ earth

Синодальный: 2:13 - смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!
МБО2:13 - на инжире созревают плоды, и цветущие виноградные лозы источают свой аромат. Вставай, любимая моя, прекрасная моя, пойдем со мной!»

LXX Септуагинта: - συκῆ смоковница ἐξήνεγκεν произвела ὀλύνθους незрелые плоды αὐτῆς, свои, αἱ - ἄμπελοι виноградные лозы κυπρίζουσιν, расцвели, ἔδωκαν дали ὀσμήν. запах. ἀνάστα Встань ἐλθέ, приди, - πλησίον ближняя μου, моя, καλή прекрасная μου, моя, περιστερά голубка μου, моя,

Масоретский:
הַ the תְּאֵנָה֙ fig חָֽנְטָ֣ה embalm פַגֶּ֔יהָ unripe fig וְ and הַ the גְּפָנִ֥ים׀ vine סְמָדַ֖ר perule נָ֣תְנוּ give רֵ֑יחַ scent ק֥וּמִי arise לכי to רַעְיָתִ֥י girl friend יָפָתִ֖י beautiful וּ and לְכִי־ walk לָֽךְ׃ ס to

Синодальный: 2:14 - Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно.
МБО2:14 - [Он:]
- Голубка моя далеко в ущелье скалы, недосягаема, в пещере на склоне горы. Позволь мне увидеть тебя и услышать голос твой, потому что сладок голос твой, и прекрасно лицо твое.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐλθὲ приди σύ, ты, περιστερά голубка μου моя ἐν в σκέπῃ тень τῆς - πέτρας скалы́ ἐχόμενα держащейся τοῦ - προτειχίσματος, окрестности, δεῖξόν покажи μοι мне τὴν - ὄψιν внешний вид σου твой καὶ и ἀκούτισόν дай услышать με мне τὴν - φωνήν голос σου, твой, ὅτι потому что - φωνή голос σου твой ἡδεῖα, сладкий, καὶ и - ὄψις внешний вид σου твой ὡραία. прекрасен.

Масоретский:
יֹונָתִ֞י dove בְּ in חַגְוֵ֣י abode הַ the סֶּ֗לַע rock בְּ in סֵ֨תֶר֙ hiding place הַ the מַּדְרֵגָ֔ה steep way הַרְאִ֨ינִי֙ see אֶת־ [object marker] מַרְאַ֔יִךְ sight הַשְׁמִיעִ֖ינִי hear אֶת־ [object marker] קֹולֵ֑ךְ sound כִּי־ that קֹולֵ֥ךְ sound עָרֵ֖ב pleasant וּ and מַרְאֵ֥יךְ sight נָאוֶֽה׃ ס lovely

Синодальный: 2:15 - Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете.
МБО2:15 - Поймайте нам лисиц, лисят, которые портят виноградники, а виноградники наши цветут.

LXX Септуагинта: Πιάσατε Ловите ἡμῖν нам ἀλώπεκας лисиц μικροὺς малых ἀφανίζοντας истребляющих ἀμπελῶνας, виноградники, καὶ и αἱ - ἄμπελοι виноградные лозы ἡμῶν наши κυπρίζουσιν. цветут.

Масоретский:
אֶֽחֱזוּ־ seize לָ֨נוּ֙ to שֽׁוּעָלִ֔ים fox שֽׁוּעָלִ֥ים fox קְטַנִּ֖ים small מְחַבְּלִ֣ים be corrupt כְּרָמִ֑ים vineyard וּ and כְרָמֵ֖ינוּ vineyard סְמָדַֽר׃ perule

Синодальный: 2:16 - Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями.
МБО2:16 - [Она:]
- Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Среди лилий пасется он.

LXX Септуагинта: ᾿Αδελφιδός Брат μου мой ἐμοί, мне, κἀγὼ и я αὐτῷ, ему, - ποιμαίνων пасущий ἐν в τοῖς - κρίνοις, лилиях,

Масоретский:
דֹּודִ֥י beloved one לִי֙ to וַ and אֲנִ֣י i לֹ֔ו to הָ the רֹעֶ֖ה pasture בַּ in the שֹּׁושַׁנִּֽים׃ lily

Синодальный: 2:17 - Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор.
МБО2:17 - Пока не наступил день и не скрылись тени, возвратись, возлюбленный мой, скачи, словно газель или как молодой олень на расселинах гор.

LXX Септуагинта: ἕως до οὗ которого (времени) διαπνεύσῃ развеется - ἡμέρα день καὶ и κινηθῶσιν зашевелятся αἱ - σκιαί. тени. ἀπόστρεψον Возвратись ὁμοιώθητι подобный σύ, ты, ἀδελφιδέ брат μου, мой, τῷ - δόρκωνι зайцу или νεβρῷ оленёнку ἐλάφων оленей ἐπὶ на ὄρη горах κοιλωμάτων. впадин.

Масоретский:
עַ֤ד unto שֶׁ [relative] יָּפ֨וּחַ֙ breath הַ the יֹּ֔ום day וְ and נָ֖סוּ flee הַ the צְּלָלִ֑ים shadow סֹב֩ turn דְּמֵה־ be like לְךָ֙ to דֹודִ֜י beloved one לִ to צְבִ֗י gazelle אֹ֛ו or לְ to עֹ֥פֶר gazelle הָ the אַיָּלִ֖ים fallow-buck עַל־ upon הָ֥רֵי mountain בָֽתֶר׃ ס [uncertain]