Biblezoom Cloud / Псалтирь 4 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 4:1 - Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Давида.
МБО4:1 - Дирижеру хора. На струнных инструментах. Псалом Давида.

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος, завершение, ἐν в ψαλμοῖς· псалмах; ᾠδὴ воспевание τῷ - Δαυιδ. (с) Давидом.

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֥חַ prevail בִּ in נְגִינֹ֗ות music מִזְמֹ֥ור psalm לְ to דָוִֽד׃ David

Синодальный: 4:2 - Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою.
МБО4:2 - Ответь мне, когда я взываю к Тебе, Бог мой, оправдывающий меня. Когда мне было тесно, Ты вывел меня на простор. Помилуй меня и молитву мою услышь.

LXX Септуагинта: ᾿Εν Во время τῷ - ἐπικαλεῖσθαί призывания με мной εἰσήκουσέν услышал μου меня - θεὸς Бог τῆς - δικαιοσύνης правосудия μου· моего; ἐν в θλίψει притеснении ἐπλάτυνάς расширил μοι· для меня; οἰκτίρησόν пожалей με меня καὶ и εἰσάκουσον услышь τῆς - προσευχῆς молитву μου. мою.

Масоретский:
בְּ in קָרְאִ֡י call עֲנֵ֤נִי׀ answer אֱלֹ֘הֵ֤י god(s) צִדְקִ֗י justice בַּ֭ in the צָּר narrow הִרְחַ֣בְתָּ be wide לִּ֑י to חָ֝נֵּ֗נִי favour וּ and שְׁמַ֥ע hear תְּפִלָּתִֽי׃ prayer

Синодальный: 4:3 - Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе будете любить суету и искать лжи?
МБО4:3 - Люди, как долго вы будете меня чернить? Как долго будете любить пустое, искать ложь? Пауза

LXX Септуагинта: υἱοὶ Сыновья́ ἀνθρώπων, человеков, ἕως до πότε когда βαρυκάρδιοι; отягощённые сердца? ἵνα Для τί чего ἀγαπᾶτε лю́бите ματαιότητα суету καὶ и ζητεῖτε ищете ψεῦδος; ложь? διάψαλμα Воспевание.

Масоретский:
בְּנֵ֥י son אִ֡ישׁ man עַד־ unto מֶ֬ה what כְבֹודִ֣י weight לִ֭ to כְלִמָּה insult תֶּאֱהָב֣וּן love רִ֑יק emptiness תְּבַקְשׁ֖וּ seek כָזָ֣ב lie סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 4:4 - Знайте, что Господь отделил для Себя святаго Своего; Господь слышит, когда я призываю Его.
МБО4:4 - Знайте, праведника Господь Себе отделил. Господь услышит, когда я к Нему воззову.

LXX Септуагинта: καὶ И γνῶτε познайте ὅτι что ἐθαυμάστωσεν удивил κύριος Господь τὸν - ὅσιον благочестивых αὐτοῦ· Своих; κύριος Господь εἰσακούσεταί услышит μου меня ἐν во время τῷ - κεκραγέναι вопля με моего πρὸς к αὐτόν. Нему.

Масоретский:
וּ and דְע֗וּ know כִּֽי־ that הִפְלָ֣ה be special יְ֭הוָה YHWH חָסִ֣יד loyal לֹ֑ו to יְהוָ֥ה YHWH יִ֝שְׁמַ֗ע hear בְּ in קָרְאִ֥י call אֵלָֽיו׃ to

Синодальный: 4:5 - Гневаясь, не согрешайте: размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь;
МБО4:5 - Гневаясь, не грешите; задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь! Пауза

LXX Септуагинта: ὀργίζεσθε Гневайтесь καὶ но μὴ не ἁμαρτάνετε· грешите; λέγετε говорите ἐν в ταῖς - καρδίαις сердцах ὑμῶν ваших καὶ и ἐπὶ на ταῖς - κοίταις постелях ὑμῶν ваших κατανύγητε. сокрушитесь. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
רִגְז֗וּ quake וְֽ and אַל־ not תֶּ֫חֱטָ֥אוּ miss אִמְר֣וּ say בִ֭ in לְבַבְכֶם heart עַֽל־ upon מִשְׁכַּבְכֶ֗ם couch וְ and דֹ֣מּוּ rest סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 4:6 - приносите жертвы правды и уповайте на Господа.
МБО4:6 - Приносите жертвы правды и уповайте на Господа.

LXX Септуагинта: θύσατε Заколите θυσίαν жертву δικαιοσύνης правды καὶ и ἐλπίσατε надейтесь ἐπὶ на κύριον. Го́спода.

Масоретский:
זִבְח֥וּ slaughter זִבְחֵי־ sacrifice צֶ֑דֶק justice וּ֝ and בִטְח֗וּ trust אֶל־ to יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 4:7 - Многие говорят: "кто покажет нам благо?" Яви нам свет лица Твоего, Господи!
МБО4:7 - Многие спрашивают: «Кто покажет нам благо?» Пусть воссияет нам, Господи, свет Твоего лица!

LXX Септуагинта: πολλοὶ Многие λέγουσιν говорят: Τίς Кто δείξει покажет ἡμῖν нам τὰ - ἀγαθά; добро? ἐσημειώθη Обозначил ἐφ᾿ на ἡμᾶς нас τὸ - φῶς свет τοῦ - προσώπου лица́ σου, Твоего, κύριε. Господи.

Масоретский:
רַבִּ֥ים much אֹמְרִים֮ say מִֽי־ who יַרְאֵ֪נוּ֫ see טֹ֥וב good נְֽסָה־ lift עָ֭לֵינוּ upon אֹ֨ור light פָּנֶ֬יךָ face יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 4:8 - Ты исполнил сердце мое веселием с того времени, как у них хлеб и вино <и елей> умножились.
МБО4:8 - Ты наполнил мое сердце радостью большей, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии.

LXX Септуагинта: ἔδωκας Ты дал εὐφροσύνην веселье εἰς в τὴν - καρδίαν сердце μου· моё; ἀπὸ от καιροῦ срока σίτου пшеницы καὶ и οἴνου вина́ καὶ и ἐλαίου ма́сла αὐτῶν их ἐπληθύνθησαν. были умножены.

Масоретский:
נָתַ֣תָּה give שִׂמְחָ֣ה joy בְ in לִבִּ֑י heart מֵ from עֵ֬ת time דְּגָנָ֖ם corn וְ and תִֽירֹושָׁ֣ם wine רָֽבּוּ׃ be much

Синодальный: 4:9 - Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
МБО4:9 - Я лягу и с миром засну, потому что, Господи, только Ты даешь мне жить в безопасности.

LXX Септуагинта: ἐν В εἰρήνῃ мире ἐπὶ за τὸ - αὐτὸ одно κοιμηθήσομαι лягу спать καὶ и ὑπνώσω, засну, ὅτι потому что σύ, Ты, κύριε, Господи, κατὰ - μόνας отдельно ἐπ᾿ в ἐλπίδι надежде κατῴκισάς поселил με. меня.

Масоретский:
בְּ in שָׁלֹ֣ום peace יַחְדָּו֮ together אֶשְׁכְּבָ֪ה lie down וְ and אִ֫ישָׁ֥ן sleep כִּֽי־ that אַתָּ֣ה you יְהוָ֣ה YHWH לְ to בָדָ֑ד alone לָ֝ to בֶ֗טַח trust תֹּושִׁיבֵֽנִי׃ sit