Biblezoom Cloud / Есфирь 10 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 10:1 - Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские.
МБО10:1 - [Величие Мардохея]
Царь Ксеркс наложил дань на все царство до самых далеких его побережий.

LXX Септуагинта: ῎Εγραψεν Написал δὲ же - βασιλεὺς царь τέλη подати ἐπὶ на τὴν - βασιλείαν царство τῆς - τε же γῆς земли́ καὶ и τῆς - θαλάσσης. мо́ря.

Масоретский:
וַ and יָּשֶׂם֩ put הַ the מֶּ֨לֶךְ king אחשׁרשׁ Ahasuerus מַ֛ס forced labour עַל־ upon הָ the אָ֖רֶץ earth וְ and אִיֵּ֥י coast, island הַ the יָּֽם׃ sea

Синодальный: 10:2 - Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей Мидийских и Персидских,
МБО10:2 - Все дела его власти и могущества и полный рассказ о величии Мардохея, которым наделил его царь, записаны в «Летописи царей Мидии и Персии»

LXX Септуагинта: καὶ И τὴν - ἰσχὺν могущество αὐτοῦ его καὶ и ἀνδραγαθίαν доблесть πλοῦτόν богатства τε же καὶ и δόξαν славу τῆς - βασιλείας царства αὐτοῦ, его, ἰδοὺ вот γέγραπται написаны ἐν в βιβλίῳ книге βασιλέων царей Περσῶν персов καὶ и Μήδων мидян εἰς в μνημόσυνον. воспоминание.

Масоретский:
וְ and כָל־ whole מַעֲשֵׂ֤ה deed תָקְפֹּו֙ power וּ and גְב֣וּרָתֹ֔ו strength וּ and פָרָשַׁת֙ statement גְּדֻלַּ֣ת greatness מָרְדֳּכַ֔י Mordecai אֲשֶׁ֥ר [relative] גִּדְּלֹ֖ו be strong הַ the מֶּ֑לֶךְ king הֲ [interrogative] לֹוא־ not הֵ֣ם they כְּתוּבִ֗ים write עַל־ upon סֵ֨פֶר֙ letter דִּבְרֵ֣י word הַ the יָּמִ֔ים day לְ to מַלְכֵ֖י king מָדַ֥י Media וּ and פָרָֽס׃ Persia

Синодальный: 10:3 - равно как и то, что Мардохей Иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у Иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. [И сказал Мардохей: от Бога было это, ибо я вспомнил сон, который я видел о сих событиях; не осталось в нем ничего неисполнившимся. Малый источник сделался рекою, и был свет и солнце и множество воды: эта река есть Есфирь, которую взял себе в жену царь и сделал царицею. А два змея — это я и Аман; народы — это собравшиеся истребить имя Иудеев; а народ мой — это Израильтяне, воззвавшие к Богу и спасенные. И спас Господь народ Свой, и избавил нас Господь от всех сих зол, и совершил Бог знамения и чудеса великие, какие не бывали между язычниками. Так устроил Бог два жребия: один для народа Божия, а другой для всех язычников, и вышли эти два жребия в час и время и в день суда пред Богом и всеми язычниками. И вспомнил Господь о народе Своем и оправдал наследие Свое. И будут праздноваться эти дни месяца Адара, в четырнадцатый и пятнадцатый день этого месяца, с торжеством и радостью и весельем пред Богом, в роды вечные, в народе Его Израиле. В четвертый год царствования Птоломея и Клеопатры Досифей, который, говорят, был священником и левитом, и Птоломей, сын его, принесли в Александрию это послание о Пуриме, которое, говорят, истолковал Лисимах, сын Птоломея, бывший в Иерусалиме.]

МБО10:3 - Иудей Мардохей был вторым после царя Ксеркса; он был велик среди иудеев, и множество соплеменников глубоко чтило его, потому что он трудился на благо своего народа и говорил ради благополучия всех иудеев.

LXX Септуагинта: - δὲ А Μαρδοχαῖος Мардохей διεδέχετο замещал τὸν - βασιλέα царя ᾿Αρταξέρξην Артаксеркса καὶ и μέγας великий ἦν был ἐν в τῇ - βασιλείᾳ царстве καὶ и δεδοξασμένος прославлен ὑπὸ от τῶν - Ιουδαίων· иудеев; καὶ и φιλούμενος любим διηγεῖτο руководивший τὴν - ἀγωγὴν движением παντὶ всего τῷ - ἔθνει народа αὐτοῦ. своего. Καὶ И εἶπεν сказал Μαρδοχαῖος Мардохей: Παρὰ От τοῦ - θεοῦ Бога ἐγένετο сделалось ταῦτα· это; ἐμνήσθην я вспомнил γὰρ ведь περὶ о τοῦ - ἐνυπνίου, сне, οὗ который εἶδον я увидел περὶ относительно τῶν - λόγων слов τούτων· этих; οὐδὲ и не γὰρ ведь παρῆλθεν исчезло ἀπ᾿ из αὐτῶν них λόγος. слово. - μικρὰ малый πηγή, источник, который ἐγένετο сделался ποταμὸς (как) река καὶ и ἦν был φῶς свет καὶ и ἥλιος солнце καὶ и ὕδωρ вода πολύ· многая; Εσθηρ Эсфирь ἐστὶν есть - ποταμός, река, ἣν которую ἐγάμησεν взял в жёны - βασιλεὺς царь καὶ и ἐποίησεν сделал βασίλισσαν. царицу. οἱ - δὲ А δύο два δράκοντες дракона ἐγώ я εἰμι есть καὶ и Αμαν. Аман. τὰ - δὲ А ἔθνη народы τὰ которые ἐπισυναχθέντα собрались ἀπολέσαι уничтожить τὸ - ὄνομα имя τῶν - Ιουδαίων. иудеев. τὸ - δὲ И ἔθνος народ τὸ - ἐμόν, мой, οὗτός этот ἐστιν есть Ισραηλ Израиль οἱ - βοήσαντες вопивший πρὸς к τὸν - θεὸν Богу καὶ и σωθέντες· спасшийся; καὶ и ἔσωσεν спас κύριος Господь τὸν - λαὸν народ αὐτοῦ, Свой, καὶ и ἐρρύσατο избавил κύριος Господь ἡμᾶς нас ἐκ от πάντων всех τῶν - κακῶν зол τούτων, этих, καὶ и ἐποίησεν сделал - θεὸς Бог τὰ - σημεῖα знамения καὶ и τὰ - τέρατα чудеса τὰ - μεγάλα, великие, которые οὐ не γέγονεν сделались ἐν среди τοῖς - ἔθνεσιν. язычников. διὰ Через τοῦτο это ἐποίησεν сделал κλήρους жребия δύο, два, ἕνα один τῷ - λαῷ народу τοῦ - θεοῦ Бога καὶ и ἕνα один πᾶσι всем τοῖς - ἔθνεσιν· язычникам; καὶ и ἦλθον пришли οἱ - δύο два κλῆροι жребия οὗτοι эти εἰς в ὥραν час καὶ и καιρὸν время καὶ и εἰς в ἡμέραν день κρίσεως суда ἐνώπιον перед τοῦ - θεοῦ Богом καὶ и ἐν среди πᾶσι всех τοῖς - ἔθνεσιν, язычников, καὶ и ἐμνήσθη вспомнил - θεὸς Бог τοῦ - λαοῦ народ αὐτοῦ Свой καὶ и ἐδικαίωσεν оправдал τὴν - κληρονομίαν наследство αὐτοῦ. Своё. καὶ И ἔσονται будут αὐτοῖς им αἱ - ἡμέραι дни αὗται эти ἐν в μηνὶ месяц Αδαρ Адар τῇ - τεσσαρεσκαιδεκάτῃ (в) четырнадцатый καὶ и τῇ - πεντεκαιδεκάτῃ (в) пятнадцатый (день) τοῦ - αὐτοῦ этого μηνὸς месяца μετὰ с συναγωγῆς собранием καὶ и χαρᾶς радостью καὶ и εὐφροσύνης весельем ἐνώπιον перед τοῦ - θεοῦ Богом κατὰ по γενεὰς поколениям εἰς во τὸν - αἰῶνα век ἐν в τῷ - λαῷ народе αὐτοῦ Его Ισραηλ. Израиле.

Масоретский:
כִּ֣י׀ that מָרְדֳּכַ֣י Mordecai הַ the יְּהוּדִ֗י Jewish מִשְׁנֶה֙ second לַ to the מֶּ֣לֶךְ king אֲחַשְׁוֵרֹ֔ושׁ Ahasuerus וְ and גָדֹול֙ great לַ to the יְּהוּדִ֔ים Jewish וְ and רָצ֖וּי like לְ to רֹ֣ב multitude אֶחָ֑יו brother דֹּרֵ֥שׁ inquire טֹוב֙ good לְ to עַמֹּ֔ו people וְ and דֹבֵ֥ר speak שָׁלֹ֖ום peace לְ to כָל־ whole זַרְעֹֽו׃ seed